Polokalama Televisone #10 ‘a e ‘Eiki Palemia – Hon. Dr. Pohiva Tu’i’onetoa

Ko e Polokalama Televisone ‘a e ‘Eiki Palemia, Hon. Dr. Pohiva Tu’i’onetoa pea mo e Faiongoongo ‘a e Letio 87.5FM, Mrs. Katalina Tohi.
‘Aho 11 Tisema, 2019