ONGOONGO TUKUATU: “Lotu ‘aukai hono ua fakafonua ‘a Tonga”

(‘Aho 4 ’o Me, 2020)

Na’e fakahoko ‘a e lotu ‘aukai hono ua Fakafonua ‘a Tonga, ‘i he Tokonaki ko hono 2 ‘o Me, 2020 ‘i he kaveinga ko e: “Mo’ui ‘a e kakai(COVID 19), faito’o konatapu pea mo e tu’unga faingata’a’ia faka’ikonomika ‘o e fonua pea ke kei faitokonia mei Langi ‘a e tataki ‘a Ha’a Moheofo mo e fua fatongia ‘a e Pule’anga,” ‘o tataki ‘e he Kapineti mo e Pule’anga.

Ko e ouau ‘aukai fakafonua ko eni, na’e fokotu’utu’u ‘i he fengaue’aki ‘a e Pule’anga mo e Kau Taki Lotu ke fakahoko tu’o taha he mahina, he ‘uluaki Tokonaki ‘o vete ki he Sapate.

Ko e ouau ‘o e Tokonaki kuo ‘osi na’e tataki ‘a e lotu fakama’u ‘aukai ‘e he Palesiteni ‘o e Siasi Tonga Tau’ataina, Faifekau Semisi Fonua pea tataki  ‘a e ouau vete ‘e Faifekau Dr. Tu’ipulotu Katoanga, ko e Palesiteni ‘o e Siasi ‘o Tonga. Na’e tokoni ‘i he ongo ouau ni ‘a e ni’ihi ‘o e kau Minisitaa mo e kau Pule Ngaue(CEO) ‘o e ngaahi Potungaue ‘a e Pule’anga, ‘o fakahoko ‘i he Loki Fakataha’anga Kapineti ‘o e ‘Ofisi ‘o e Palēmia.

Ko e ‘uluaki ouau lotu ‘aukai fakafonua, na’e fakama’u ia he Tokonaki 4 ‘o ‘Epeleli 2020, ‘e he Sekelitali Lahi ‘o e Siasi Uesiliana Tau’ataina ‘o Tonga, Dr. Faifekau Tevita Koloa’ia Havea, pea vete he Sapate ko hono 5 ‘o Me, 2020 ‘e he ‘Eiki Katinali, ‘Eiki Soane Patita Katinali Mafi, ‘o e Siasi Katolika Loma.

Ko e kaveinga ‘o e’uluaki ‘aukai fakafonua, ke ‘oua na’a hoko ‘a e mahaki faka’auha kuo tō he funga ‘o e mamani, ke ne uesia ai ‘a e mo’ui lotolu ‘a e Tonga (mo’ui ‘a e sino, ‘atamai mo e laumalie). Kae liliu ‘a e fainga’ata ni ko e koto tapuaki ia ki he kakai fakakatoa ‘o e fonua pea mo e Pule’anga fakatou’osi; lotua e ngaahi fokotu’utu’u ngaue ‘a e Pule’anga Tonga kuo ‘osi hono palani ma’a e kakai kotoa pe ‘o e ngaahi kolo ‘i Tongatapu ni mo e ngaahi ‘otu motu Tokelau, ke fakamu’omu’a ‘a e mo’ui ‘a e kakai ke nau mo’ui lelei, fiefia, mo fuoloa pea mo’ui ‘aonga ma’u aipe ke tofa mai ha hala fononga ‘oku monu’ia ke fou ai ‘i he lolotonga ni mo e kaha’u; lotua mo ‘aukai ‘a e malu mo hao ‘a em o’ui ‘a e kakai kotoa pe’i Tonga ni mo tu’apule’anga, pea ke fakatupulaki ‘a e nofo melino, anga faka’apa’apa, ‘ulungaanga lelei, anga’ofa, anga fakatokilao, mo’ui faitotonu, feilaulau, mo mateaki, ta’ofi ‘a e ngaahi lea ta’e’ofa, ngaahi lea loi, fakatupulaki e nofo fe’ofo’ofa ni ‘a e kakai, mo’ui fetokoni’aki mo fakautuutu ‘a e mo’ui fe’ofa’aki.

‘I he me’a fakamalō ‘a e ‘Eiki Palēmia hili e ouau vete ‘aukai na’a ne fakamalō ai ki he kakai e fonua, ‘o tatau pē ‘i Tonga ni pea mo tu’apule’anga ‘i he poupou mo e tu’u fakataha mo e Pule’anga ‘i he lotu mo ‘aukai fakafonua kuo fakahoko.

“ ‘Oku ou fakaafe’i atu e Tonga kotoa pē, ‘a e ngaahi famili, ‘a e ngaahi kautaha pisinisi, ‘a e ngaahi kautaha lotu, mo e kakai kotoa pē ‘o e Fonua, ‘oku ke ma’u ha loto hoha’a, pe ko ha loto ta’emanonga, pe ko ha loto ‘oku ta’efiemalie pe loto ‘oku faingata’a’ia koe‘uhí ko e kolona vailasi covid 19, keke kau mai mu’a ki he ‘aho lotu mo e ‘aukai fakafonua ‘a e pule’anga mo e ngaahi siasi ‘i he mahina ka hoko mai. Ko e faka’amu, na’a lava ke tau fakahoko ha lotu mo ha ‘aukai fakafonua tu’o taha he mahina kotoa pē. Ke tau kole ‘a e tokoni ‘a e ‘Otua.”

Na’a ne fakamalō ki he kau taki lotu ki hono tataki kitautolu he lotu mo e ‘aukai pehē ki he toenga ‘o e kau takilotu mo e kainga kotoa pē ‘o e ngaahi siasi fakakalisitiane kotoa pē ‘i Tonga ni.


Ko e ‘Eiki Palēmia ‘o Tonga, Hon. Dr.Rev. Pohiva Tu’i’onetoa

Ko e ouau vete ‘aukai he Sapate 3 ‘o Me.

Ko Palesiteni Faifekau Semisi Fonua na’a ne tataki e ouau fakama’u ‘aukai he Tokonaki 2 ‘o Me.

Ko e ouau fakama’u ‘aukai he loki Kapineti ‘i he Tokonaki 2 ‘o Me.

Ko e ‘Eiki Palēmia, hou’eiki Minisitā‘o e  Kapineti, kau ‘Ofisa Pule Ngaue mo kinautolu ne tokoni he ouau vete ‘aukai Fakafonua ‘a Tonga he ‘aho Sapate 3 ‘o Me.

-NGATA’ANGA-

Tuku atu mei he:‘Ofisi ‘o e Palēmia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga. Tu’asila:Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644/24615/7401351    Fax:  (676) 23 888; Ngaahi Faka’eke’eke- Email: pressroom@pmo.gov.to Uepisaiti: www.pmo,gov.to