“Faka’ilonga’i ‘e he ‘Eiki Palemia ‘a e ngaue ki he fōsoa ‘o ‘Ahau mo Kolovai”

29 Sune 2020

Na’e faka’ilonga’i ‘e he ‘Eiki Palēmia, Hon. Rev. Dr. Pohiva Tu’i’onetoa ‘a e ongo fōsoa ‘o ‘Ahau mo Kolovai ‘i he ‘aho Falaite 26 ‘o Sune, 2020.

Na’a ne me’a ‘o fakamalo ki he kainga ‘o e lausi’i mo fakaha ‘a e ngaue totoivi ‘a honau Pule’anga ke fakahoko ‘a e ngaue he vavetaha ki hono ngaohi ‘a e ngaahi fosoa, koe’uhi ke malu’i kinautolu mo ‘enau ngaahi koloa mei he ngaahi nunu’a ‘o e Feliliuaki ‘o e ‘ea.

Na’a ne fakamalo’ia ‘a e tokoni fakapa’anga ‘a e ‘Iunioni ‘a ‘Iulope mo e Pule’anga Siamane, ke lava hono langa ‘a e ngaahi fosoa koeni.

‘E hokohoko atu aipe hono fakapa’anga ‘e he ‘Iunioni ‘a e ‘Iulope ‘a e ngaahi savea mo e fokotu’u ha ngaahi founga fa’u fosoa makehe ‘o kamata mei Niutoua ‘o a’u ki Ha’atafu, ke malu’i kitautolu mei he ngahai nunu’a ‘o e Feliliuaki ‘o e ‘Ea.

‘Oku ‘i ai ‘a e tui ‘e hokohoko lelei aipe ‘a e fengaue’aki vaofiange ‘a e Pule’anga mo e ngaahi hoa ngaue mei tu’apule’anga ke fakakakato ‘a e ngaahi ngaue mahu’inga ko eni, pea ke fakaa’u atu ‘a e ngaue tatau ki hotau ngaahi ‘otu motu ki tahi.