" "

Polokalama fakamanatu ‘o e ta’u 75 ‘o e Kautaha ‘a e Ngaahi Pule’anga Fakatahataha (Unted Nations-UN)

Na’e faka’ilonga’i ‘i he Tokonaki 24 ‘o ‘Okatopa ‘a e ta’u 75 ‘o e Kautaha ‘a e Ngaahi Pule’anga Fakatahataha ‘i he Pa’ake Teufaiva ‘o fakaafe fakalangilangi ai ‘a e ‘Eiki Palemia, Hon Rev. Dr. Pohiva Tu’i’onetoa.

Ko e tefito’i kaveinga fakamamani lahi ‘oku fakamanatu’aki ‘a e ta’u 75 ‘o e Kautaha ‘a e Ngaahi Pule’anga Fakatahataha koe “Kaha’u ‘oku fiema’u ke tu’uloa mo e Pule’anga Fakatahataha ‘oku fiema’u” (The future we need, The UN we want).

Na’a ne me’a ai ki he kaveinga ‘oku nofo ai ‘a e Pule’anga ki hono tokangaekina ‘o e ngaahi pole ‘a e fonua koe’uhi kene fakafotunga mai ha kaha’u ‘oku ‘amanaki lelei mo melie ma’a e fonua. Ko e ngaahi pole lalahi ‘e tolu(3) na’a ne vahevahe kau ai ‘ae ngaahi mahaki ‘oku ‘ikai pipihi; fakamamahi’i ‘o ‘etau fanau iiki mo e tahi hou ‘o e mahaki fakamamanilahi ‘o e covid 19.

Na’a ne me’a ‘oku fakahoko ‘e he Pule’anga hono tukuingata ‘ihe fengaue’aki mo e ngaahi hoa ngaue ‘o kau ai e Pule’anga Fakatahata ke fakafoki mai hotau kainga ‘oku nau kei tukuvakaa ‘i he tapa kehekehe ‘o tu’apule’anga.

Na’a ne fakaha ai’a e poupou kakato ‘a e Pule’anga ki hono ‘omai ‘o e sipoti ke hoko ko e polokalama ki hono faka’ilonga’i ‘a e ta’u 75 ‘o e UN.

Na’a ne ui ke fakamanatu’aki ‘a e ‘aho mahu’inga ni ‘aki ‘etau ngaue fakataha, melino, fiefia mo e ‘ofa ki he ‘Otua ‘aki hotau taleniti kotoa.

Na’e fakahoko he ‘aho tatau mo e fainolo ‘o e fe’auhi ‘akapulu ‘iunioni ‘a Tongatapu ‘a ia na’e ikuna ‘e he Toloa Old Boys ‘ihe’ene fepaki mo e Warlords o Ngele’ia. Na’e foaki ‘e he ‘Eiki Palemia ‘a e ngaahi pale ‘o e fe’auhi.

Ko e ouau ‘o e’aho, na’e fakataulama ‘e he Sekelitali Pule mo e Sekelitali ki he Kapineti, Edgar Cocker, mo e lea talitali ne fakahoko ‘e he ‘Eiki Minisita ki he Ngaahi Ngaue Fakalotofonua, Hon. Vatau Mefi Hui. Ko e lotu na’e tataki ‘e Faifekau Semisi Kava. Na’e me’a aim o e ‘amipasitoa ‘o Siapani ki Tonga, HE Mr. Tetsuya Ishii mo e Tokoni Talafekau Lahi Nu’usila ki Tonga, Mr. Peter Lund.

Na’e foaki ai ‘e he Komiti ‘Akapulu ‘iunioni ‘a Tongatapu ‘a e peseti ‘e 60 ‘o e pa’anga na’e tanaki ‘i he hu he matapaa ma’a e Kosilio Kanisa Huhu ‘a Tonga, ‘a ia ko e TOP$12,000 tupu.

text formatting