" "

Fakaafe Fakalangilangi ‘a e Tangata’eiki Palemia, Hon.Rev.Dr. Pohiva Tu’i’onetoa ‘i he Tanakitu’unga ‘a e Kolisi Takuilau

Na’e me’a ‘a e Tangata’eiki Palemia ’o fakalangilangi’i ‘a e polokalama Tanakitu’unga ‘a e Kolisi Takuilau ‘i he ‘aho Tu’apulelulu 19 Novema 2020.

Ko e polokalama fakafiefia eni ki he fanauako ‘o e kolisi pea mo e matu’a tauhi fanau koe’uhi ko e lava kakato ‘a e ta’u fakaako ‘o e ta’u 2020.

text formatting