Faka’ilonga’i ‘e he Tangata’eiki Palēmia ‘a e kakato e ngaue ki he Fale Lalanga ‘o Ha’alaló

Na’e faka’atā  ‘e he Tangata’eiki Palēmia Hon. Rev. Dr. Pohiva Tu’i’onetoa ‘a e Fale Lalanga ‘o Ha’alalo ‘I Vaheloto, ‘i he Falaite 20 Novema, 2020.

Na’a ne fakahā ai ‘e ui ‘a e Fale Lalanga ko e “Fale ‘Alaisia-‘Alaikolonga ‘a Ha’alalo mo e Senita Ngaue-Ma’a-Fafine”. Ko e fakakaukau ke ngaue’aki ‘a e ‘Alaisia-‘Alaikolonga ki he “Multi purpose”, ke malava ‘o fakahoko lelei ‘i he fale ni ha ngaue ‘i ha tapa pe (lalanga, koka’anga, tuitui, feime’atokoni pe ko ha fa’ahinga ako ngaue pe ‘a fafine ke ma’u mei ai ha’anau ma’u’anga mo’ui ke tokoni ki honau ngaahi famili taki taha).

Ko e Fale Lalanga ni na’e tanupou ia ‘i ‘Okatopa 2020, hili ha mahina ‘e taha kuo kakato ‘a e ngaue ki ai ‘a e Potungaue ki he Ngaahi Ngaue Lalahi, mo e kau hoangaue (Contractor) Langa Fakataautaha.

Na’e talamonū ‘a e ‘Eiki Palēmia ki he kakai fefine kotoa ‘o Ha’alalo mo e fakatauange ‘e hoko ‘a e fale ke nau fiefia ai, pea te nau to e fiengaue ange ai.

Na’e me’a ‘i he ouau ni ‘a e ‘Eiki Minisitā ki he Ngaahi Ngaue Lalahi, Hon. ‘Akosita Lavulavu, ‘Eiki Minisitā ki he MEIDECC, Hon. Poasi Tei, Talekita Le’ole’o ‘o e Potungāue ki he Ngaahi Ngaue Lalahi, Lopeti Heimuli pea mo e kau taki ngaue mei he ngaahi Potungaue ‘a e Pule’anga mo e ni’ihi ‘o e kau fakaafe mo e toenga ‘o e kau fefine ‘o Ha’alalo.