" "

Huufi ‘o e To’u Fale Alea 2024

16 Me 2024

Na’e huufi he ‘aho Tu’apulelulu 16 ‘o Me, 2024 ‘a e To’u Fale Alea 2024 ‘e he Hou’eiki Nopele ‘e Tolu. Ko e Hou’eiki Nopele ‘e 3 na’a nau tukumai a e To Folofola ‘a ‘Ene ‘Afio Tupou VI ki he Fale Alea pea ko e Tama Pilinisi Kalauni Tupouto’a ‘Ulukalala na’a ne me’a ‘o fakahoko mai ‘a e To Folofola mei he Taloni ki he Hou’eiki Memipa ‘o e Fale Alea.

text formatting