“Fakahoko ‘e he ‘Eiki Palemia ha Fakataha mo ha Lotu mo e Kaungaue ke Faka’ilonga’i ‘a e Kamata’anga ‘o e Ta’u Fo’ou”

8 Sanuali 2019

Na’e fakahoko ‘e he ‘Eiki Palemia, Samuela ‘Akilisi Pohiva ha fakataha mo ha lotu pea mo e kau ngaue ‘a e ‘Ofisi ‘o e ‘Eiki Palemia, Potungaue ki Muli mo Fefakatau’aki mo e Komisoni ‘a e Kau Ngaue Fakapule’anga, ki he Senita Fa’onelua ‘i he pongipongi Monite (7 Sanuali 2019) ke kamata’i ‘a e ta’u ngaue fo’ou koeni.

Na’e kamata ‘a e fakataha ‘aki ha lotu ‘a ia na’e tataki ia ‘e he Pulengaue ‘a e Komisoni ‘a e Kau Ngaue Fakapule’anga, Dr. Lia Maka. Na’a ne vahevahe ai ha kaveinga mahu’inga fakatefito mei he veesi folofola ‘ia Matiu 6:24, “‘Oku ‘ikai lava ke lava ‘e ha taha ke ne ‘eiki‘aki ha ‘eiki ‘e toko ua: he te ne fehi’a ki he taha kae ‘ofa’i ‘a e taha, pe te ne piki ki he taha kae ta’etoka’i ‘a e taha. ‘Oku ‘ikai te mou lava ke ‘eiki’aki ‘a e ‘Otua mo Koloa fakatou’osi”. Hili ia na’e hoko atu ki ha lea talitali na’e fakahoko ‘e he taha ‘o e kau memipa ‘o e Komisoni ‘a e Kau Ngaue Fakapule’anga, Sinilau Kolokihakafisi.

‘I he’ene me’a ki he kau ngaue na’e toe fakamanatu ai ‘e he ‘Eiki Palemia ‘a e ngaahi kaveinga ‘e 10 ‘o e Uike Ha’amo ‘a Tonga ‘a ia na’a tau toki situ’a mei ai ‘i he uike kuo’osi ko hono taumu’a ke tau ui tokoni ki he ‘Otua ke fai hotau tataki ‘i he ngaahi fatongia ngaue ‘oku ‘amanaki ke fakahoko ‘e he fonua ‘i he ta’u 2019. Na’a ne me’a ‘o pehe, “‘Oku ai ‘eku ‘amanaki lelei ki ha’atau fengaue’aki fakataha ki hono fakahoko ‘a e ngaahi palani fakalelei ‘a e Pule’anga ‘i he 2019. Kuo fakamoleki ‘e he Pule’anga ‘a e pa’anga lahi ki hono totongi ‘o e ngaahi sikolasipi ke ‘ave ai kimouutolu ‘o ako’i ‘i he ngaahi Ako’anga ma’olunga ange ‘i he fonua muli koe’uhi pe ke mou foki mai ‘o ngaue’i ‘a hotau fonua mo hotau Pule’anga. Ka ‘oku ou lave’i ‘oku ‘i ai e ni’ihi ‘o e kau ma’u faka’ilonga mata’itohi ni ‘oku te’eki ai ke nau mateuteu ki he liliu kuo ‘osi fokotu’u atu. Kiate au ko e palopalema eni oku “fekau’aki mo e tukunga hotau atamai” (mindset) pea ‘oku ou fiefia kuo ‘osi ngaue atu ‘a e Komisoni ki he Kau Ngaue Fakapule’anga ki he palopalema ni fakafou ia ‘i ha’anau ngaahi ako fakalakalaka fakalotopotungaue ma’ae kau ngaue fakapule’anga”.

Hili ‘a e me’a ‘a e ‘Eiki Palemia, na’e fakahoko aipe ‘e Siale ‘Eti Teumohenga ‘a e lea fakamalo, ‘o fakafofonga’i ‘a e Sekelitali Pule Le’ole’o mo e Sekelitali Le’ole’o ki he Kapineti, pea hokoatu ai pe ki he lotu tapuni mo hono tapuaki’i ‘o e me’atokoni ‘ilo pongipongi na’e fakahoko ia ‘e Leonaitasi Kuluni Motu’apuaka, ‘o fakafofonga’i ‘a e Pulengaue ‘o e Potungaue ki Muli mo Fefakatau’aki.

Lolotonga ‘a e houa ma’u me’atokoni pongipongi ne toe me’a ai ‘a e ‘Eiki Palemia ‘a ia na’a ne kole ai ki he kaungaue ‘o e ngaahi Potungaue ‘e tolu ‘a ia ‘oku malumalu ai ke ‘oua tenau tui ki he ngaahi talanoa ‘oku ‘ave takai holo ‘i he mitia sosiale tokua ‘oku feinga ‘a e ‘Eiki Palemia ke fakafe’atungia’i pe liukava’i a e Ngaahi Mafai Fakatu’I Fakafo’ituitui ‘a ‘Ene ‘Afio. Na’a ne faka’osi ‘aki ha’ane talatalaifale fakatamai ki he’ene kau ngaue ‘o pehe, “‘Oku ou toki fakatokanga’i ‘oku tokolahi ‘a e kau kaunanga ako lelei ‘i he ngaahi lakanga ma’olunga mo e te’eki ai ke ma’u hoa ‘i he ‘Ofisi ‘o e ‘Eiki Palemia, PSC pea mo e Potungaue ki Muli mo Fefakatau’aki. ‘Oku ou na’ina’i atu, ‘Mou kataki ka ko ho’omou taumu’a ngaue fika uluaki ki he 2019 ko e fakasiosio ha husipaniti!.

Tukuatu mei he: ‘Ofisi ‘o e ‘Eiki Palemia, P.O. Box 62, Nuku’alofa, Tonga. Tel: (676) 24 644 Fax: (676) 23 888; Ngaahi faka’eke’eke – Email: pressroom@pmo.gov.to Website: www.pmo.gov.to