ONGOONGO TUKUATU: “Fakamahino ki he Tu’utu’uni ‘a e Kapineti ki hono tamate’i (write off) ‘o e ngaahi mo’ua te’eki ke totongi (debts)”

(‘Aho 19 ’o Novema, 2019)

“Fakamahino ki he Tu’utu’uni ‘a e Kapineti ki hono tamate’i (write off) ‘o e ngaahi mo’ua te’eki ke totongi (debts) ki he Potungāue Tanaki Pa’anga Hūmai mo e Tute, ‘i he vaha’a taimi 2004-2014 ”

‘Oku fie fakamahino heni na’e tu’utu’uni ‘e he Kapineti ‘i he ‘aho 17 ‘o Siulai 2019 ke fakafoki ‘a ‘ene tu’utu’uni ‘i he ‘aho 12 ‘o Siulai 2019 ke tamate’i ‘a e ngaahi mo’ua tukuhau mo e tute na’e te’eki ke totongi ki he Potungāue Tanaki Pa’anga Hūmai mo e Tute, ‘i he vaha’a taimi 2004-2014 ‘a ia na’e ‘ova hono mahu’inga ‘i he $11 miliona. Ko ia,‘oku te’eki ke ‘i ai ha mo’ua kuo tamate’i.

Ko e kole ki hono tamate’i ‘o e ngaahi mo’ua na’e fakahū ki he Kapineti ‘e he Minisitā Tanaki Pa’anga Hūmai mo e Tute ‘o e ‘aho ko ia. ‘I he hili hono ‘uluaki tu’utu’uni ke tali he ‘aho 12 ‘o Siulai na’e toe vakai’i ‘a e tu’utu’uni ko eni ‘e he Minisitā Pa’anga ‘o e ‘aho ko ia, he na’e ‘ikai ‘i he fakataha Kapineti ‘o e ‘aho 12 Siulai, 2019 ‘a e Minisitā Pa’anga, ‘o mahino ‘oku te’eki ai ke fakakakato ‘a e tu’utu’uni ngāue fakalao ki hano tamate’i ‘o e ngaahi mo’ua pehe ni.

Fakatatau ki he Kupu 41 ‘o e Lao ki hono Pule’i ‘o e Pa’anga ‘a e Pule’anga, ko e founga ngāue ki hono tamate’i ha mo’ua, kuopau ke ‘uluaki fakahū ki he Sekelitali Pa’anga mo e Minisitā Pa’anga ke fai hano fakatotolo’i ‘a e ngaahi ‘uhinga ‘oku ‘ikai malava ai ke totongi ‘a e ngaahi mo’ua. ‘I he toki maau ‘a e ngaue ko ia, pea ‘oku ‘i he Minisitā Pa’anga ke ne fokotu’u atu ki he Kapineti, ka e ‘ikai ko ha toe tokotaha kehe, ke fai ha tu’utu’uni ki hano tamate’i pe ‘ikai tamate’i ha mo’ua.

Ko e founga anga maheni ‘oku ngaue’aki ‘e he Potungāue Pa’anga talu mei tuai, ko hono ‘ave a e me’a pehe ni ki he Potungāue ‘a e ‘Atita Seniale, ke nau sivi fakalautelau, pea nau toki fakafoki mai ki he Potungāue Pa’anga mo ‘enau tala-fakakaukau, pea toki ‘ave ‘e he Minisitā Pa’anga ki he Kapineti ke fai ha tu’utu’uni aofangatuku.

Ko e makatu’unga eni na’e toe tu’utu’uni ai e Kapineti he ‘aho 17 ‘o Siulai ke fakafoki ‘a e tu’utu’uni ‘o hono tamate’i ‘o e ngaahi mo’ua ‘i he ‘aho 12 ‘o Siulai, he koe’uhí na’e ‘ikai ke fakahū mai ‘a e kole ‘a e Potungāue Tanaki Pa’anga Hūmai mo e Tute ‘i he Potungāue Pa’anga ‘o fakatatau ki he Lao. Na’e tu’utu’uni ai pē ki he Minisitā ‘o e Potungāue Tanaki Pa’anga Hūmai mo e Tute ke ‘ave ‘a e lisi ‘o e ngaahi mo’ua tukuhau mo e tute te’eki totongi ‘i he vaha’a taimi 2004-2014 ki he Potungāue Pa’anga ke nau ngāue ki ai pea nau toki fakahū mai ki he Kapineti.

‘I he a’u mai ki he ‘aho ní, ‘oku te’eki ai ke toe fetu’utaki a e Potungāue Tanaki Pa’anga Hūmai mo e Tute ki he Potungāue Pa’anga ki he ngaahi mo’ua ni ke tamate’i mo fakakakato ‘a e Tu’utu’uni ‘a e Lao.

-NGATA’ANGA-

Tuku atu mei he: ‘Ofisi ‘o e Palēmia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga. Tu’asila: Taufa’ahau Road, P.O. Box 62. Tel: (676) 24 644/24615 Fax: (676) 23 888; Ngaahi Faka’eke’eke – Email: pressroom@pmo.gov.to Uepisaiti: www.pmo,gov.to