" "

Ongoongo Tukuatu: “Te’eki ma’u ‘e he ‘Ofisi ‘o e Palēmia ha tohi ‘o hangē ‘oku tukuaki’i ki ai”

27 ‘Epeleli 2020

‘Oku tokanga lahi ‘a e ‘Ofisi ‘o e ‘Eiki Palēmia, ki he ngaahi fakamatala ‘oku ‘ikai mo’oni pea kuo tufaki atu ‘i he mitia fakasōsiale ‘e he kau Poupou ‘o e PTOA, he faka’osinga ‘o e uiké, ‘o pehē kuo ma’u ‘e he ‘Ofisi ni,  ha fakataufolofola tohi mei He’ene ‘Afió,  ke ta’ofi pea fakangata ‘a  hono vahe’i ‘a e pa’anga ‘e laui miliona na’e fakataumu’a ke fakatau ‘a e ngaahi fu’u maka ‘a e toko tolu, na’e taumu’a ki ai ‘a e Palēmia mo e Pule’angá.

Ko e fakamatala ko ení ‘oku ‘ikai ke mo’oni, pea ‘oku ‘ikai ha folofola tohi ‘a ‘Ene ‘Afio ki he Palēmia, ‘o felave’i mo ha kaveinga ke fakatau ha ngaahi fu’u maka, pea ‘oku ‘ikai ‘aupito ha’ane mo’oni ‘e taha ‘a e tukuaki’i fakangalikovi ko’eni.

‘Oku ngāue ‘a e Pule’anga ‘o fakatatau ki he‘ene taumu’a ngāue mo e fiema’u vivili ‘a e kakaí, kae tautefito ki he taimi faingata’a faka’ekonōmika pehe ni, pea kuopau ai ke leva’i fakapotopoto e seniti ‘a e fonua ki hono malu’i e kakai mei he mahaki faka’auha COVID -19, pea tokoni lahi mai ai e ngaahi Pule’anga mulí, mo e ngaahi Pangikē ‘a Mamani mo ‘Esia, ‘a ia ‘oku mēmipa ki ai ‘a Tonga, ‘i he ngaahi talite aleapau fetokoni’aki, pea ‘oku ‘i ai leva e founga ngāue mahino, kuopau ke ngāue’aki, pea ‘oku ‘atita, ‘i he taimi kotoa pē ‘a e ngāue ‘a e Pule’angá.

Ko e kakai ko eni ‘oku nau ‘ulungaanga mo angamaheni ‘aki,  hono tukuange ‘a e ngaahi ongoongo loi mo ta’emo’oni mo ta’etotonu, pea ‘oku mahino ‘aupito ‘enau taumu’a ‘ko e ngaue’aki e loi ke tataki hala’i ‘a e kakai ‘o e fonua, mo ngāue’aki ‘a e huafa ‘o e Tama Tu’i, ‘o fakataumu’a  ke veteki pea maumau’i ‘a e nofo melino  mo e ma’uma’uluta ‘a e fonua.

-NGATA’ANGA-

Tuku atu mei he:‘Ofisi ‘o e ‘Eiki Palemia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga. Tu’asila: Taufa’ahau Road, P.O. Box 62. Tel: (676) 24 644 Fax: (676) 23 888; Ngaahi Faka’eke’eke – Email: pressroom@pmo.gov.to Website: www.pmo.gov.to

text formatting