ONGOONGO: “Faka’ilonga’i e fakalelei ki he kilīniki ki he mo’uilelei ‘i Houma”

‘Aho 18 ’o Me, 2020

Na’e faka’ilonga’i ‘e he ‘Eiki Palēmia, Hon. Dr.Rev. Pohiva Tu’i’onetoa mo e ‘Amipasitoa ‘o Siapani ki Tonga, H.E Mr. Tetsuya Ishii, ‘a e ngāue ki hono fakalelei mo e fakalahi ki he Senita  Mo’uilelei ‘a Houma ‘i he Falaite 15 ‘o Mē, 2020.

Ko e fakalahi ko eni ne fakafou  mai ia he Polokalama Tokoni ‘a Siapani fakata’u ke feau e fiema’u mo e faka’ai’ai e fakalakalaka ‘oku matauhi ki he kakai ‘o e tukuikolo (grass-root level). Na’e fe’unga ‘a e ngaue ko eni mo e US$61,222 pe ko e T$122,456. Ko e ngaue langa ni na’e fakahoko ‘e he M.A.L Construction Services pea tokanga’i ‘e he JK Chartered Accountants

 Na’e fakahā ‘e he ‘Amipasitoa ‘a e tokanga ‘a Siapani ki he fakalakalaka ‘o e ngaahi ngaue’anga ki he mo’uilelei ‘i he tukuikolo. Na’a ne fakamalō  ki he Potungāue Mo’ui mo e ngaahi Potungāue fekau’aki ‘i he fengāue’aki vaofi ke lava e polokalama ngaue ni.Na’a ne me’a ‘oku fakamanatu he ta’u ni ‘a e ta’u ‘e 50 ‘a e fengāue’aki fakatipilometika ‘a Tonga mo Siapani talu mei he 1970.

“’Oku ou tui ko e polokalama ngaue eni te ne fakahoko e ngaue ma’ongo’onga ki he sosaieti ‘ihe kaha’u. ‘Oku hangē pe ‘a Siapani ko e tukui fonua kehe ‘i mamani, ‘i he fehangahangai mo e faingata’a ‘o e mahaki faka’auha COVID-19. Ka neongo ia, ko e kaungame’a fafale ‘oku ne tu’u he taimi faingata’a. ‘Oku tau tu’u fakataha ke tau’i ‘a e pole ko eni he ta’u faingata’a ka ko e faka’ilonga ia ‘etau lakaatu ki ha vā fakakaume’a ‘i he ta’u ‘e 50 ka hoko mai.”

Na’e me’a fakamalō ‘a e ‘Eiki Palēmia ki he tokoni ko eni kuo fai ‘e he kakai mo e Pule’anga Siapani ke lavemonū ai ‘a e kakai ‘o Tonga.

Na’e me’a he ouau ni mo e ni’ihi e kau Minisitā ‘o e Kapineti pehe ki he fakafofonga Falealea ‘o Tongatapu 5, Losaline Ma’asi mo e kau fakaafe.


Ko e kau fakaafe fakalangilangi he ouau fakaava e fakalahi ki he Senitā ki he Mo’uilelei ‘a Houma.
Ko e me’a ‘a e ‘Amipasitoa Siapani ki Tonga, H.E. Mr. Tetsuya Ishii.

Ko e tatala ‘o e maka fakamanatu ‘o e ngaue kuo lava ‘e he ‘Eiki Palēmia, Hon.Dr.Rev. Pohiva Tu’i’onetoa mo e ‘Amipasitoa Siapani ki Tonga, H.E. Mr. Tetsuya Ishii.

Ko e ‘a’ahi ki he ngaue kuo lava.

Ko e Pule Le’ole’o ‘o e Potungaue ki he Ngaahi Ngaue Fakalotofonua, Kalesita Taumoepeau; Siale ‘Akau’ola, Pule ‘o e Potungaue Mo’ui, Elizabeth Baker mei he Va’a Tokoni ‘a e Potungaue Pa’anga pehē kia Edgar Cocker, Sekelitali Pule & Sekelitali ki he Kapineti mo e ongo fakafofonga mei he ‘Ofisi faka-‘amipasitoa ‘o Siapani ki Tonga.

Ko Hepisipa Vakameilalo mei ‘Utulau ‘i hono foaki e me’a’ofa ki he ‘Amipasitoa Siapani ki Tonga.

Ko e fiefia ‘a e kainga ‘i he lava e ngaue fakalahi honau senita ki he mo’uilelei.

-NGATA’ANGA-

Tuku atu mei he: ‘Ofisi ‘o e Palēmia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila: Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644/24615/7401351 Fax:  (676) 23 888; Ngaahi Faka’eke’eke – Email: pressroom@pmo.gov.to Uepisaiti: www.pmo,gov.to