" "

ONGOONGO TUKUATU: “Tukuaki’i he mitia fakasōsiale ‘oku toe nō $40 miliona ‘a e Pule’anga mei Siaina”

22 Sune, 2020

“Tukuaki’i he mitia fakasōsiale ‘oku toe nō $40 miliona ‘a e Pule’anga mei Siaina ‘o a’u ai e mo’ua ki muli ‘o e Pule’anga ki he $500 miliona, moe patiseti US$1.9 miliona kuo vahe’i ki he Va’a ki he Malu Fakafonua ‘a e Fakamatala”

‘Oku fakahā heni ‘e he ‘Ofisi ‘o e Palēmia ke fakamahino ‘a e ngaahi fakamatala loi mo ta’emo’oni, ‘oku fe’aveaki holo he ngaahi peesi mitia fakasōsiale ‘a e kau poupou ‘o e PTOA, ‘o pehē ‘oku toe nō $40 miliona ‘a e Pule’anga mei Siaina, kae malu’i’aki ‘a ‘Eua, pea ke ngaue’aki ki he tanu hala, pea kuo hiki hake ‘a e nō ‘a e Pule’anga, ki he $500 miliona.

‘Oku fakahā heni ke mea’i ‘e he kakai kotoa pe, ‘a ia ‘oku nau muimui’i ma’u pe ‘a e fakamatala ‘oku mo’oni pea totonu, ‘oku ‘ikai mo’oni ‘a e ngaahi fakamatala loi ko eni. ‘Oku ‘ikai ke ‘i ai ha toe nō fakalahi ia ‘a e Pule’anga Tonga mei he Pule’anga Siaina, pe ko ha feitu’u pe, pea ‘oku ‘ikai ha nō ia ke malu’i ’aki ‘a ‘Eua.

Na’e ‘osi fakama’ala’ala ‘e he ‘Eiki Minisitā Pa’anga ‘i Falealea ‘i he ‘aho 1 ‘o Sune 2020, ‘oku ‘ikai malava ha nō  ‘o malu’i anga pehe ni, ‘i ha feitu’u pe ‘i mamani, pe ke nō e Pule’anga Tonga ‘o malu’i ’aki e fonua, pea ‘oku ‘ikai mo’oni ‘a e fakamatala loi ko ia.

Ko e mo’ua ‘o e Pule’anga ki tu’apule’anga ko e $495 miliona, ‘a ia ko e peseti ‘e 85 ai, ko e langa fo’ou ‘o Nuku’alofa hili koia hono tutu he 2006, ‘e kinautolu ‘oku nau ‘osi ‘ilo’i lelei pe, hono nunu’a.

‘Oku toe kau ki ai mo e fe’ave’aki holo, ‘oku ‘i ai koā e palani ‘a e Pule’anga ke fakamoleki ‘a e US$1.9 miliona ke fokotu’u ‘aki ha ‘Ofisi Fakafonua ki he Malu ‘a e Fakamatala (Tonga National Security Information Office) ‘i he ‘Ofisi ‘o e Palēmia. Kapau ‘e liliu e US$1.9 miliona ki he pa’anga Tonga, ‘oku fe’unga ia mo e pa’anga ‘e T$4.75 miliona ‘a ia ‘oku lahi ‘anoa ia ‘i he Patiseti ‘a e ‘Ofisi ‘o e Palēmia ki he 2020/2021 ‘a ia ko e pa’anga T$4.48 miliona.

 ‘Oku fakamahino ‘i heni ‘a e loi mo e ‘ikai mo’oni ‘a e fakamatala ‘oku tufaki holo, he ‘oku lahi ange ‘a e pa’anga T$4.75 miliona (USD$1.9 million) ia ‘i he kotoa ‘o e patiseti ki he ngaue ‘a e ‘Ofisi ‘o e Palēmia ko e pa’anga T$4.48 miliona. ‘Oku ‘ikai ke ‘i ai ha Patiseti ‘a e Pule’anga, ki he malu’i ‘o e ngaahi me’a pehē ‘o hangē ko e fakamatala loi ‘oku  fakahoko.

Lolotonga ení, ‘oku faka’amu ‘a e Pule’anga ke fakapapau’i ki he kakai , ‘oku matu’aki tokanga ke tukuatu ‘a e ongoongo ‘oku mo’oni mo taau ke ‘inasi ai ‘a e fonua, pea ke ta’ofi ‘a hono tukuatu ‘o e ngaahi ongoongo  loi, ke tataki hala’i ‘a e kakai ‘o e fonua.

-NGATA’ANGA-

text formatting