“Faka’ilonga’i ‘e he ‘Eiki Palēmia ‘a e Tu’unga Ma’olunga Taha mo e Tumutumu ‘o e lelei taha ‘i he Kava Tonga ‘i Tonga ni”

29 Sune 2020

Na’e me’a ‘a e Tangata’eiki Palēmia, Hon. Rev. Dr. Pohiva Tu’i’onetoa ‘i he ouau ko hono faka’ilonga’i ‘a e ngāue ki he “Ngaahi Makatu’unga Lelei ki hono Ngaohi mo teuteu’i ‘a e Kava Tonga”  (Kava quality Standard for Tonga) ‘i he Tusite, 25 ‘o Sune, 2020, ‘i he Ancient Tonga, ‘i Fangaloto.

 ‘I he’ene me’a na’a ne fiefia ke fakahā “…ko e ‘aho fakahisitolia ‘eni ki he kau ngoue to kava Tonga kotoa pe ‘i Tonga ni fakakatoa. Ko e kamata eni ‘a e ngaue fakataha, ‘a e Pule’anga Tonga, pea mo e sekitoa taautaha, ke toe fakalakalaka ‘a hono ngaohi mo teuteu’i ‘o e kava, ke fe’unga mo hono ‘ilo ‘e Hou’eiki, pea ma’u ‘e he kakai e fonua ‘a e kava Tonga mo’oni, mei hono tupu’anga ko Tonga”.

‘I he ta’u 2019, na’e tokanga lahi ‘a e Pule’anga ke fai ha ngaue ke tokoni’i ‘ a e sekitoa ki he kava, ke ‘i ai ha Ngaahi Makatu’unga lelei ki hono Ngaohi mo e teuteu’i ‘o e kava Tonga (Tonga Kava Quality Standard). Pea ko e pepa ko eni ‘e toki tanaki ia ke hoko ko ha ngaahi tu’utu’uni fakalao ka ‘oku ne ‘omai e ngaahi fale’i lelei ki he anga hono ngoue’i, ngaohi mo hono teuteu’i ‘o e kava.

Na’e fakahā ‘e he ‘Eiki Palēmia ‘a e hounga’ia ‘a e Pule’anga Tonga, ki he tokoni ‘a e ngaahi hoa ngaue ‘a e Pule’anga ‘Aositelēlia, Pule’anga Nu’usila pea mo ‘enau Polokalama Tokoni pea mo e PHAMA plus. Pea mo ‘ene fakamonu’ia ki he kau ngoue tō kava tonga kotoa pē ‘i Tonga ni fakakatoa ‘i he langa fonua mo tu’uloa ‘oku nau fakahoko ‘i tokanga ‘i he ‘aho kotoa pē.

Na’e me’a he ouau ni mo e Talafekau Lahi ‘o Tonga ki ‘Aositelelia, HE Mr. Adrian Morrison.