Faka’ilonga’i e kakato ‘a e ngaue ki hono fakalelei ‘o e toho’anga vaka (slipway)

7 Sepitema 2020

Na’e faka’ilonga’i ‘e he ‘Eiki Palemia  ‘a e kakato ‘a e ngaue ki hono fakalelei’i ‘o e toho’anga vaka (slipway) ‘a e Poate Ma’u Mafai ki he Ngaahi Taulanga ‘i he Uafu ko Kuini Salote ‘i he Monite, 7 Sepitema, 2020.

Ko e silipa toho’anga vaka ni ‘oku toni ‘e 300, ‘e lava heni ke toho ai  ‘a e MV ‘Onemato, MV Vaomapa mo e ngaahi vaka toutai pehe ki he konga lahi ‘o e ngaahi vaka ‘i Tonga ni ‘o ‘ikai toe fiema’u ke fakafolau ki Fisi ‘o fakahoko ai ‘a e ngaahi toho.

Ko hono fakapa’anga ‘o e ngaue ni na’e fakahoko ‘i hono tatanaki ‘o e ki’i seniti ke lava ‘o fakakatoa e ngaue mahu’inga ni pea kei lava mo e fatongia tefito ‘o e Ma’umafai. Na’e fe’unga fakakatoa ‘a e fakamole pea mo e pa’anga ‘e $772491.72. Na’e fakahoko ‘a e ngaue fakalelei ki he toho’anga vaka ‘e he kautaha Fletcher Construction Limited va’a ‘i Tonga ni, pea supervise ‘e he kautaha Tonga ko e Kaivai Construction ‘a Teni ‘Amanaki.

Ko hono faka’ilonga’i ‘i he ‘aho ni ko e fakataimi pe ki he ta’u ‘e 10 pe 15 nai ‘o fakatatau ki he Palani Ngaue ‘a e Ma’umafai. Lolotonga koia ‘oku kei ngaue ‘a e Poate ki ha feitu’u ‘i Sopu ke hiki ai ‘a e silipa pea mo lava foki ke hiki mo hono mafai pe lahi (capacity) ke lava ‘o toho ai e ngaahi vaka kotoa ‘i Tonga ni ‘o hange ko e MV ‘Otuanga’ofa mo e MV Taka-‘i-Pomana kae haofaki ‘a e lau kilu ‘oku nau fakamoleki henau folau ki Fisi ki ha toe fakahokofatongia kehe.

Ne me’a ‘i he polokalama ni ‘a e Sea ‘o e Fale Alea ‘a Tonga, Lord Fakafanua, hou’eiki Minisita ‘o e Kapineti, Memipa Poate, kau Pule Ngaue mo Taki Ngaue mo e ni’ihi kehe pe mei he ngaahi potungaue fekau’aki.