Faka’ilonga’i Poloseki Fakafonua ki he Tangike Vai

15 ‘Okatopa 2020

Na’e faka’ilonga’i ‘e he Tangata’eiki Palemia, Rev. Hon. Dr. Pohiva Tu’i’onetoa ‘a  e konga hono ua (2) ‘o e tufa tangike vai ko e Poloseki Fakafonua ki he ngaahi famili ‘oku nau fiema’u vivili ha ngaahi tangike vai, ‘i he efiafi Pulelulu 14 ‘o ‘Okatopa, 2020 ‘i he Senita fakataha’anga ‘o Fa’onelua.

‘I he me’a ‘a e Tangata’eiki Palemia, na’a ne fakahā ai ko e tangike vai fakakatoa ‘e tahaafe nimangeau (1,500) kuo tufa ‘i he ‘uluaki takai, pea ko e tangike vai fakakatoa ‘e tahaafe (1,000) ‘i he takai hono ua (2), ‘o tufa ki he ngaahi vahenga fili ‘o tataki ia ‘e he Kau Fakafofonga ‘o e Vahenga Fili takitaha, fakataha mo e kau Pule Fakavahe mo e kau ‘Ofisa Kolo, ‘o fakatatau pe ki he ngaahi makatu’unga kuo ‘osi fokotu’u.

‘E fakahoko ‘a e takai hono tolu ki he ta’u fo’ou mo e founga tufa mo e ngaahi makatu’unga tatau. Pea ‘e hokohoko pehe atu aipe hono tufa ‘o e ngaahi tangike vai kae ‘oua leva kuo kakato ‘a Tonga ni.

Na’a ne fakamalo’ia aipe ‘a e kau ‘Ofisakolo, kau Pule Fakavahe, kau Fakafofonga Falealea, ngaahi kautaha ‘ikai faka-pule’anga, ngaahi kulupu kakai faingata’a’ia, kakai fefine mo kinautolu kotoa ‘oku nau  ngaue fakataha mo poupou ki he Pule’anga ke fakakakato e poloseki mahu’inga ko ‘eni.