" "

Faka’ilonga’i ‘o e ‘aho fakamamani lahi ‘o e ‘ikai Mo’uilelei faka’atamai mo e faka’ilonga’i e fakalelei ki he Uooti Fakalelei ‘Atamai ‘a e Falemahaki Vaiola

Na’e faka’ilonga’i he ‘aho ni, Tu’apulelulu 29 ‘Okatopa, 2020, ‘a e ‘Aho Fakamamani Lahi ‘o e Puke Faka’atamai fakataha mo hono faka’ilonga’i ‘o e fakafo’ou ne fakahoko ki he tafa’aki ni.

Ko e ‘Eiki Palemia, Hon Rev. Dr. Pohiva Tu’i’onetoa na’e fakaafe fakalangilangi pea me’a ai mo e Talafekau Lahi ’o ‘Aositelelia ki Tonga, HE. Mr. Adrian Morrison mo e Tokoni Talafekau Lahi ‘a Nu’usila ki Tonga pehe ki he kau fakaafe tokolahi.

Na’e fakamanatu ‘e he Fakaafe Fakalangilangi ko e ‘aho mahu’inga eni ke ho’ata mei ai ‘a e fiema’u ke tau ngaue ki he ‘atamai ‘ikai mo’uilelei. “ Ko ha taimi ketau fakatahataha ai, pea ke fakataha’i kitautolu ‘i he laumalie ‘o e ‘ofa, toka’i mo e faka’apa’apa.”

“’Oku tau fakataha mo e lauimiliona ‘i mamani ‘i he ‘aho fakamanatu ko eni,” ko ‘ene me’a ia mo pehe ‘oku ngaue ‘a hono Pule’anga ke tokoni’i ‘a e kakai e fonua mo mateuteu ke fakafepaki’i ‘a e mahaki fakamamani lahi Covid-19, ‘o kau ai ‘a e mahaki faka’atamai.

“’Oku tau tui te tau malava, pea te tau fokotu’u mo langahake ha fonua si’isi’i, te tau lava ‘e he tokotaha kotoa pe mo ha feitu’u pe ‘o tafoki ki ha taha ko e unga’anga, mo poupou’i ‘a e mahaki faka’atamai.

Na’e me’a he katoanga ni mo e Sea ‘o e Fale Alea, Lord Fakafanua, pehe ki he Talafekau Lahi ‘Aositelelia, Adrian Morrison.

Ko e fakalelei ki he Va’a ni na’e tokoni fakapa’anga k iai ‘a e Pule’anga ‘Aositelelia pea poupou kiai mo e Pule’anga Tonga, ki hono fakalelei’i e ngaahi loki ki he kau mahaki faka’atamai mo e ‘ofisi ke ngaue’aki ‘e he tafa’aki ni.

text formatting