" "

Ko e tu’uta ‘a e folau ‘a e ‘Eiki Palemia ki he Lolo ‘a Halaevalu

Koe tuuta e folau a e Eiki Palemia ki he Lolo a Halaevalu Nae tuuta e folau a e Eiki Palemia ki he Fatafatamafana he aho Tuapulelulu 3 o Tisema 2020. Nae talitali ia he Malaevakapuna Lupepauu e he Eiki Kovana Lord Fulivai.

Ko e talitali ‘o e ‘Eiki Palemia mo e kau muimui folau pea mo e ha’unga mo hono fakatapui ‘o e ‘api ko Niue.

Koe fakailongai e misini scan foou a e falemahaki Pilinisi Uelingatoni Nguu

text formatting