" "

Fakatapui ‘o e falekoloa Sosaieti “Vaitu’ulilo Multi Purpose Society”

15 Fepueli 2021

Na’e fakatapui pea fakaava ‘e he Tangata’eiki Palēmia, Hon. Rev.Dr. Pohiva Tu’i’onetoa, ‘a e Falekoloa Sosaieti ‘o Kolonga ‘i he ‘aho Tokonaki 13 ‘o Fepueli 2021. Ko e falekoloa sosaieti eni ‘i Kolonga. Na’e me’a he ouau fakatapui ‘o e falekoloa ni mo e ‘Eiki Minisita ‘o e Fefatau’aki mo e Fakalakalaka Faka-‘ikonomika, Hon. Tatafu Toma Moeaki.

text formatting