" "

Tanupou ‘e he ‘Eiki Palemia ‘a e Uafu ‘o ‘Uiha

23 ‘Epeleli 2021

Na’e tanupou ‘e he ‘Eiki Palemia, Faifekau Toketa Pohiva Tu’i’onetoa ‘a e Uafu ‘o ‘Uiha ‘i he ‘aho Pulelulu, 21 ‘Epeleli 2021.

Ko e polokalama fakafiefia mo fakamanafa eni ki he kainga ko e me’a ai ‘a e HSH Pilinisi Kalaniuvalu Fotofili, Lord Fakafanua, Lord Nuku, Lord Tu’iha’angana, Hou’eiki Minisita ‘o e Kapineti, pea mo e kau Talafekau Lahi ‘o e ngaahi fonua, ‘a ia ko ‘Aositelelia, Siapani, Nu’usila pea mo Pilitania.

Na’e kamata ‘a e polokalama ‘aki ha hiva mo e lotu fakatapui ‘o e ouau tanupou, pea mo hono tanupou ‘o e uafu ‘e he ‘Eiki Palemia. Hili ia na’e hoko atu ki ha me’a fakamalo ‘a e Fakaafe Fakalangilangi ‘o e ‘aho pea mo e me’a fakamalo ‘e he Kovana ‘o Ha’apai Viliami Manu’opangi Hingano. Na’e fakahoko aipe mo e lotu tuku ‘o e polokalama ‘e he Faifekau ‘a e Siasi Uesiliana Tau’atiana ‘o Tonga, Faifekau Sitiveni Timani. Hili ‘a e tanupou na’e hoko atu ai pe ki he konga hono ua ‘o e polokalama ko e houa ‘ilo ho’ata fakataha mo e ngaahi fakame’ite mei he kainga ‘o ‘Uiha.

text formatting