“Laka atu ‘a Tonga ki ha sitepu mahu’inga he ‘Akapulu Liiki Fakavaha’apule’anga”

20 Sune 2021

‘Oku kei hokohoko atu pe ‘a e fengaue’aki ‘a e Pule‟anga Tonga mo e Komiti ‘Akapulu Liiki ‘a ‘Esia mo e Pasifiki (Asia Pacific Rugby League-APRL) ke fakapapau’i ‘e hokohoko lelei atu ‘a e ‘akapulu liiki ‘i Tonga, kau ai ‘a e Fe’auhi ki he Ipu ‘a Mamani ‘e fakahoko ‘i ‘Okatopa ‘o e ta’u ni ki Pilitania.

Kuo fakahoko ‘e Tonga ki he Kautaha ‘Akapulu Liiki Fakavaha’apule’anga (IRL), ‘a e ngaue ‘a e Kulupu ki hono pule’i fakataimi ‘o e ‘Akapulu Liiki ‘i Tonga (Interim Management Group-IMG), ‘a ia na’e fokotu’u ke tofa ha hala ki hono fokotu’utu’u ‘o e Kautaha ‘Akapulu Liiki ‘a Tonga (Tonga Rugby League Incorporated-TRL) ki Ma’asi 2022.

Na‟e ngaue’aki ‘a e me’afua ko eni, hili ha fiema’u mei he IRL ki ha liliu ki he founga fakalele ‘o e sipoti ‘akapulu liiki.

Na’e fokotu’u ‘a e IMG ‘i Me, 2021, ‘o kau ai ‘a e kau ‘ofisa ma’olunga mei he Pule’anga, ‘o nau ngaue fakataha ke fakalele lelei mo maau. Fakatatau ki he konisitutone ‘o e Tonga Rugby League, ‘oku memipa he IMG ‘a e:

  •  Sea ‘o e IMG Ko e ‘Eiki Palemia ‘o Tonga, Hon. Faifekau Toketa Pohiva Tu’i’onetoa
  • Tokoni Sea mo e Tauhipa’anga ‘o e IMG Hon. Tevita Lavemaau
  • Ongo Sekelitali ‘o e Komiti Ngaue Edgar Cocker (Tonga) mo Jeremy Edwards (APRL)
  • Kau memipa ‘o e Komiti Ngaue Hon. Tatafu Moeaki; Fotu Fisi’iahi, Scott Clark mo Gareth Holmes ‘E tokanga’i ‘e he IMG ‘a e timi ‘a Tonga ki he Fe’auhi Ipu ‘a Mamani he ‘Akapulu Liiki he 2021. ‘Oku faka’amu ‘a e timi ‘a Tonga ke nau hokoatu ‘i he tu’unga ma’olunga ne nau a’u ki ai he semifainolo ‘o e Fe’auhi ki he Ipu ‘a Mamani he 2017, pea mo e ikuna kafakafa ‘i ‘Aositelelia ‘i Novema 2019. ‘E feinga ‘a e IMG ke fakapapau’i ‘e fakalele ‘a e sipoti ni ‘i ha ‘atākai lelei, pea hokohoko lelei atu ki he kaha’u ‘o e va’inga ‘i Tonga ni. Na’e me’a ‘a e sea ‘o e IMG, ko e Palēmia ‘o Tonga, Faifekau Toketā Pohva Tu’i’onetoa ‘e lakalakaimonū aipe ‘a e tupulekina ‘a e ‘akapulu liiki ‘i Tonga, pea pehe ki he hokohoko atu.

“Kuo ‘omai ‘e he IMG ha kau tangata lelei mo maheni ngaue, pea ke nau fie ngaue ke fakahoko honau leleitahá ma’á e sipoti ni. Ko e me’a ia ‘a e ‘Eiki Palēmia.

“Kuo lele i matangi e ngaue ‘a e IMG pea ko homau ui ia, ke ngaue’i mo feinga’i ‘a e leleitaha ki he sipoti ni, ‘i hotau fonua. ‘Oku ‘i ai ‘a e kaha’u lelei ‘o e ‘akapulu liiki, pea kuo tau fakahaa’i ki mamani, ‘a e kakai lelei ‘oku ma’u ‘e he timi ‘a Tongá.

“ Oku kei lahi a e ngaue ke fakahoko ‘i he ki’i taimi nounou ko eni, ‘a ia kuopau ke mau fakakakato kau ai ‘a hono fili ‘o ha faiako mo ha timi ke nau tokanga’i e va’inga ‘a e fanau. ‘E feinga ‘a e IMG ke fakapapau’i ‘e kau ‘a Tonga ki he fe’auhi Ipu ‘a Mamani 2021 he konga kimui ‘o e ta’ú ni. ‘Oku mau siofi pe ‘a e fiema’u ‘a Tonga ke a’u ki he semifainolo ‘o e fe’auhi Ipu ‘a mamani na’e toki ‘osi, pea ‘oku fiema’u ke fakapapau’i te mau fakahoko e ngaue temau ala lava, ke tokoni’i ‘a e timi ki he levolo leleitaha te nau a’u ki ai.

Na‟e fakamalo’ia’i ‘e he ‘Eiki Palēmia ‘a e Sea ‘o e APRL, Mr. Sandis Tsaka mo e Tokoni Sea ko Mr. Greg Peters ‘i he poupou kakato mo e tokoni kotoa.

Na’e fakahā ‘e he ‘Eiki Palemia, ‘a ‘ene fiefia ‘i he fakamo’oni ‘a e IMG ki he Aleapau ke kau he Fe’auhi RLWC2021, pea oku hu’u tafataha ‘a e tokanga ki ai, ki hono fakalakalakala ‘a e ngaue ki hono fakalele mo e fakahoko e ngaahi fokotu’utu’u ki he ngaahi fiema’u ‘a e timi ‘a Tonga, ke nau a’u ki ‘Ingilani ‘i ‘Okatopa ‘o e ta’u ni.

“Ko e ngaue ‘oku fakahoko ‘e he IMG ko e ‘uluaki sitepu mahu’inga ke tokanga ‘i he sipoti liiki ‘i Tonga ni. Fakatokanga’i ange ko e IMG, ‘i he fengaue’aki mo e TRL, ‘oku nau ngaue ke fakalele lelei ‘a hono pule’i mo tokanga’i ‘o e liiki,” ko e me’a ia ‘a Pohiva.

-NGATA’ANGA-