Fakatapui mo fakaava ’a e Senita Kakai Fefine mo Lalanga ’o Leimatu’a

29 Sepitema 2021

Na’e fakatapui mo fakaava ’a e Senita Kakai Fefine mo e Fale Lalanga ’o Leimatu’a ’í he Tu’apulelulu 16 ’o Sepitema, 2021, ’i Leimatu’a pe.

Ko e ’Eiki Palemia, Faifekau Toketa Pohiva Tu’i’onetoa na’e fakaafe fakalangilangi mo fakaava ’a e fale, kae lotu’i fakatapui ’e he Faifekau Siasi Uesiliana ’o Leimatu’a, Fetaiaki Moli. Na’e me’a ai mo e ’Eiki Kovana ’o e Vahefonua, Lord Fakatulolo mo hono Lady Fakatulolo; Lord Tu’ilakepa mo Lady Tu’ilakepa, ko e fakafofonga Nopele ’o Vava’u ki he Fale Alea pehe ki he ’Eiki Minisita Mo’ui, Hon. ’Amelia Tu’ípulotu. Na’e ’i ai mo e kau ’Ofisa Pule Ngaue mei he Ngaahi Potungaue ’a e Pule’anga.

Ko e lea fakafe’iloaki na’e fakahoko ia ’e ‘Aloeti Kena, ko e Sea ’o e Kakai Fefine ó Leim,atu’a pea ko e lea fakamalo naé fakahoko ia ’e Mataloka.

Ko e fale ni ’oku mita ‘e 27 loloa pea mita ’e 10 falahi, ’o fakapa’anga ‘e he Pangike ’a Mamani ke fakaivia e ngaahi taleniti ’o e kakai fefine. Ko e fale ni ko e fale lalanga, fale fakataha’anga, fale ke fakahoko ai e poako ’a e fanauako teuteu ki he sivi, fale ke tuitui ai e kakai fefine, mo e fale hufanga ki ha fakatamaki fakanatula pea ’aonga ki he fakamalohisino. Ko e ’uluaki konga eni e Polokalama Tokoni ko eni na’é kau ki ai ’a e fale ’o Tu’anekivale mo Leimatu’a. Ko e ngaahi fale lalanga kuo fakapapau’i ’oku ne matu’uaki ’a e ngaahi fakatamaki fakaenatula. ’É tanupou á e fale lalanga ki Vahenga Vavaú 14 ’a ia ’oku kau ki ai ’á Ofu mo Falevai mei he Vahe motu.

’I he taimi tatau ’oku lavemonu ’a e ngaahi kautaha langa ’e 15 ’oku nau fakahoko ’a e ngaue ni, ’i he konga ki hono fakaivia e ngaahi kautaha iiki.