Faka’ilonga’i ‘e he ‘Eiki Palemia ‘a e kamata’anga ‘o e Polokalama Ngaue Langa Fale Peau Kula 2022

28 Fepueli 2022

Na’ e faka’ilonga’i ‘e he Palēmia ‘o Tonga, Hon. Hu’akameiliku ‘a e kamata’anga ‘o e Polokalama langa fale ki he Polokalama Ngaue Langa Fale Peau Kula 2022 ‘a e Pule’anga Tonga, ‘i he ‘api nofo’anga ‘i Patangata ‘i he Monite, 28 ‘o Fepueli, 2022.

Ko e Polokalama Langa Fale ko eni ‘oku kamata’aki ha fale ‘e nima(5), ko e tolu(3) ‘i Patangata pea taki taha ‘i Sopu mo ‘Ahau.

‘E tokanga’I ‘e he Potungaue ki he Ngaahi Ngaue’anga Lalahi ‘a hono langa ‘o e fale fakakatoa ‘e 468 na’e maumau’i he peaukula na’e hoko ‘i Sanuali 15, 2022. Ko e fale ‘e 286 ai ke langa fo’ou pea monomono ‘a e fale ‘e 182.

Ko e fale langa fo’ou ‘e 157 ‘i Tongatapu, 36 ‘i ‘Eua pea 93 ‘i Ha’apai.

 ‘Oku fakafuofua ki he $34 miliona e maumau ki he ngaahi fale nofo’anga,ka ku tokanga ‘a e Pule’anga ke langa ki he leleitaha.

Ko e fale kehekehe ‘e ua na’e tali ‘e he Pule’anga ke ngaue’aki, ko e taha ko e fale papa sikuea mita ‘e 56.16 kau ki ai e lotofale, lokimohe, faletolo, fale kaukau mo e toileti kau ki ai mo e simavai, taki mo e ‘uhila ki ai mo e vai.

Ko e fale papa hono ua ‘oku fungavaka sikuea mita ‘e 69.12 ‘o fakapou sima ki ‘olunga mita ‘e 2.2 ‘o fakataumu’a ki he ngaahi feitu’u ma’ulaloange mo tu’u laveangofua ki he hake ‘a e tahi.

‘Oku malava he Polokalama ni ke fakahoko pe ha’a famili ia ‘enau langa kapau ‘oku nau loto ke fakalahi kae tokoni fakapa’anga ‘a e Pule’anga ‘o fakatatau ki he fale na’e teu ke langa ma’a kinautolu.

 ‘I he taimi tatau, kuo kamata mo e ngaue kehe ‘a e Potungaue ki hono faka’osi’osi e fakamaau mo e hiko ‘a e veve, kae hoko atu ki he fokotu’utu’u ke ngaahi e ngaahi fosoa, matatahi, fakalelei’i e ngaahi uafu, ‘ahanga, ngaahi ‘ofisi fakapule’anga mo tokanga’i e ngaahi fale fakataha’anga ki he ngaahi komiuniti ki he ‘otu Tonga ni.