“Me’a ‘a Hon Hu’akavameiliku ki he Konifelenisi Fakafeitu’u ‘a e Kautaha ki he Me’atokoni mo e Ngoue (FAO) ‘oku fu’u mahu’inga ‘a e ngoué ki Tonga”

15 Ma’asi 2022

‘Oku tokanga makehe ‘a Tonga ki he malu fakame’atokoni mo e ngoue, koe’uhí ko ‘ene fika ua ‘i mamani he tukuifonua ‘oku tu’ulaveangofua ki he ngaahi fakatamaki fakaenatula, ko e me’a ia ‘a e ‘Eiki Palēmia, ka ko e Minisitā Le’ole’o ki he Ngoue, Me’atokoni, Vao’akau, ki he Konifelenisi Fakafeitu’u hono 36 ‘a ‘Esia mo e Pasifiki ‘a e Kautaha ki he Me’atokoni mo e Ngoue (FAO), na’e fakahoko ‘i Dhaka, Bangladesh mei Ma’asi 8-11, 2022.

‘Oku fika tolu foki ‘a Tonga ‘i mamani he tukuifonua “tu’u fakatu’utamaki” ki he feliuliuaki ‘a e ‘eá, he ko e peseti ‘e 80 ‘o e kakai ‘oku nau nofo he matāfanga, ko ‘ene me’a ia lolotonga ‘ene fakafofonga’i ‘a Tonga ki he fakataha ni, ‘i Ma’asi 10.

Neongo ‘oku lahiange ‘a e hū koloa ‘a Tonga mei tu’apule’anga, tautefito ki he kakano’i manu mo e ika, ka ‘oku ‘i ai e tokanga makehe ‘a e Potungāue Ngoue ‘a Tonga ke tokangaekina mo fakalahi ‘a hono tō ‘o e ngoue ki he ma’ume’atokoni, tauhi mo fafanga ‘a e fanga monumanu pehē ki he ‘akau fua ke feau e fiema’u fakalotofonua mo uta atu ki tu’apule’anga.

Na’e me’a ‘a Hon Hu’akavameiliku, ko e ngoue ‘oku fu’u mahu’inga ‘aupito ki Tonga.

“’Oku tui ta’etoeviveiua‘a Tonga ko e ngoué ‘a e tefito’i ‘uhinga ki he fakalakalaka tu’uloa, ‘uhinga ki he fakalakalaka faka’ikonomika, ‘uhinga ‘e malava ke holoki ai ‘a e fiekaia mo e tukuikolo ki ‘uta, ‘uhinga ke tau feangai mo e feliuliuaki ‘a e ‘ea, ‘uhinga ki he malu fakame’atokoni lolotonga e taimi ko eni ‘o e mahaki faka’auha KOVITI 19, mo e ‘uhinga ki ha tokateu ‘a Tonga ki ha fakatamaki,” ko ‘ene me’a ia.

Tokoni ‘a e FAO

Na’e fakamalo’ia’i ‘e Hon Hu’akavameiliku ‘a e ngaahi tokoni kotoa ‘a e FAO ‘i he ta’u ‘e 50 kuo maliu atu, kau ai e ngaahi tokoni na’e fakaa’u mai hili ‘a e fakatamaki ‘o e mapuna ‘a e mo’ungaafi Hunga-Tonga- Hunga-Ha’apai mo e peaukula ‘i Sanuali 15 ‘o a’u mai ki he taimi ne a’u mai ‘a e vailasi KOVITI 19.

“Neongo e ngaahi pole ko ení, ka ‘oku hoko ma’upē ala mai ‘a e FAO ko e hoangaue lelei ‘o Tonga he ta’u eni ‘e 50. Ko e tokoni lahi ki Tonga ‘a e ngaahi tokoni fakatekinikale mo fakapa’anga ‘oku lave ai fakafou mei he FAO, ki he fakalakalaka fakame’atokoni mo e ngoue ‘a Tonga.”

“Na’e hoko e tokoni taimi totonu ‘a e FAO ki he’emau polokalama fakaakeake mei he ngaahi fakatamaki fakanatula kehekehe kuo ne ‘ahia e fonuá, ke malava ke mau hokohoko atu he halafononga ki he fakaakeake.”

Na’a ne talamonū ki he FAO he malava ‘o fakahoko ‘a e konifelenisi ni pehē ki hono fakamalō’ia’i ‘a e Pule’anga Bangladesh ki hono fokotu’utu’u ke lava ‘o fakahoko ‘a e konifelenisi.

-NGATA’ANGA-