" "

“Tokoni ‘a e Kautaha Save the Children Australia mo e Global Partnership for Education ki he Ako ‘i Tonga”

28 Ma’asi 2022

Na’e fakamo’oni ‘a e Pule’anga mo e Kautaha Save the Children Australia (SCA) pehe ki he Global Partnership for Education (GPE), ki ha aleapau tokoni fakapa’anga ki he Potungaue Ako mo e Akongaue.

Na’e fakamo’oni ki he aleapau ni ‘a e ‘Eiki Palēmia, Hon. Hu’akavameiliku, ‘i hono lakanga ko e Minisitā Ako mo Ako Ngaue pea Ms. Malmee Weerasiri, ko e Talēkita Ngaue Fakafeitu’u ki he Pasifiki ‘a e SCA, pea mo e ‘Eiki Minisitā Pa’anga, Hon. Tatafu Moeaki, ‘i Nuku’alofa ‘i he ‘aho ni.

Ko e tokoni ko eni ‘e ngaue’aki ki he Polokalama Palani Fakaakeake mo e tokoni fakavavevave ki he fakatamaki he mapuna ‘a e mo’ungaafi ki he ngaahi ako, pehē ki he tokoni ki he ngaue ‘a e Potungaue (System Capacity Grant).

Na’e fakamalō’ia’i ‘e Hon. Hu’akavameiliku ‘a e Kautaha SCA ki he tokoni ‘aonga ‘oku tuku mai he taimi ‘oku fehangahangai ai ‘a e fonua mo e faingata’a ‘o e fakaakeake mei he mapuna ‘a e mo’ungaafi Hunga- Tonga-Hunga-Ha’apai mo e peaukula ‘o Sanuali 15, pehē ki he tō mai mo e to’umahaki KOVITI-19.

“Ko e tokoni ‘aonga eni ki he Pule’anga mo e kakai ‘o Tonga, tautefito ‘e tokoni lahi ke hokohoko lelei atu ‘a e ako ‘a e fanau,” ko e me’a ia ‘a Hon. Hu’akavameiliku.

“Ko e fanaú ko hotau kaha’u ia pea ko e pole ‘oku nau fehangahangai mo ia he mahina ‘e tolu kuo tau situ’a mei ai, ko e ‘ikai ke lele lelei e ako ‘o hangē ko e angamaheni.”

“Ko e tokoni ko eni kuo vahe’i mai ‘e tu’uloa ia ‘i he feinga ke fakapapau’i ‘e tukuatu e leleitaha ke fakahoko’aki e ako ‘a e fanau he taimi faingata’a ni.”

Ko e pa’anga tokoni ko eni ‘e fakafou mo leva’i mei he Falepa’anga, ke ngaue’aki ‘o fakatatau ki he taumu’a na’e ‘omi’aki he aleapau ngaue ni.

‘Oku kau ai ‘a e ngaahi tokoni ki hono fakanaunau ‘o e fanau ako kotoa na’e uesia tamaki, fakatau e ngaahi teunga malu’i PPE, ngaahi me’a malu’i ki he fofonga, matasio’ata malu’i e fofonga, hina fanofano, ma’a e fanauako moe kau faiako, pea mo tokoni ki he ako mei ‘api he taimi fakataputapui. ‘Oku ‘ikai ngata ai, ka ‘e tokoni ‘a e SCG ki he Potungaue Ako ki hono fakalakalaka ‘enau palani ngaue, siofi e ngaahi va’a mo hono ‘analaiso.

-ENDS-

text formatting