Tokoni’i ‘e he Pule’anga ‘a e Faingata’a ki he Ngaahi Famili ‘i he Hikihiki Ma’olunga ‘o e Totongi Lolo

29 Sune 2022

Ko e toutou hiki ma’olunga ‘a e mahu’inga ‘o e koloa ma’u’anga iví ‘i māmaní kuo a’u ai ‘a e totongi lolo fakalotofonuá ‘i Tonga ki ha mahu’inga ma’olungataha fakahisitolia ko e laka hake he $4 ki he Lita, ‘a e Lolo mo e Tisolo, hiki mo e kasa ki he kilo, pea mo e Tisolo ki he ngaohi ‘uhila. Ko hono lahi mo e loloa taimi ‘o e faingata’a fakaemamani lahi ‘o e hikihiki e totongi loló ‘oku ta’epau tu’unga ‘i he vaakovi fakapolitikalé ‘i Ukraine, mo e fakataputapui faka’ekonomika pea mo hono lōloá.

Kuo tali ai ‘e he Pule’angá ha tokoni fo’ou fakapa’anga, ke tokoni ke fakasi’isi’I ‘a e uesia fakasosiale ‘o e totongi ma’olunga ‘o e lolo ki he ngaahi fāmilí kotoa, ‘o kamata mei he ‘aho 1 ‘o Siulai 2022, ki he mahina ‘e 3 ka hoko, ko e tokoni ke fakapa’anga e hiki ‘i he totongi lolo:-

(i) Ke Totongi ‘e he Pule’anga ‘a e Seniti ‘e 20 ‘i he Lita, ki he ngaahi lolo (Penisini, Tisolo mo e Kalasini);

ii) Ke Totongi ‘e he Pule’anga ‘a e Seniti ‘e 15 ki he kilouati he houa, mei he seniti ‘e 18 ‘i he hiki ‘o e totongi ‘uhila. Ko e Seniti ‘e 15 ki he kilouati he houa fo’ou ko eni, ko e tanaki atu fo’ou ia ki he tokoni lolotongá, ko e seniti ‘e 6.7 ki he kilouati he houa, pea mo e seniti ‘e 11 ki he kilouati he houa, ki he kau totongi ‘uhila ‘oku si’isi’i hifo ‘a e ‘uhila ‘oku nau ngaue’aki, ‘i he kilouati 150 ki he houa, ‘i he mahina.

Ko hono hoko atu ‘o e Tokoni Faka-kakato ko eni, ‘e to e vakai’i ia kimu’a ‘i he faka’osinga ‘o Sepitema 2022, fakatatau ki hono lahi mo ha ngaahi to e hiki ‘amui mo e lōloa ‘o hono ngaue’aki.

‘I he fakamatala ‘a e ‘Eiki Palemia Le’ole’o mo ‘Eiki Minisita ki he Ma’u’anga Ivi, Hon. Poasi Tei, “ Ko e hiki ma’olunga ko eni ‘i he totongi lolo, ‘oku ‘ilonga ‘aupito, mo matu’aki ongo ange ia, ki he ngaahi famili masiva ange ‘oku ‘ikai lelei ‘enau ma’u’anga pa’anga, mo kinautolu he ngaahi motu mama’o ange. Ko e ngaahi Tokoni Totongi ko eni, ‘oku mahu’inga ‘aupito ke ne fakama’ama’a ‘a e olatamaki ‘i he ngaahi famili. Ko e tokoni ko eni koe tanaki atu pee ia ki ngaahi polokalama tokoni aaka-Sosiale ‘a e Pule’anga, kau au e tokoni’i e kau Toulekeleka, Faingata’a’ia mo e Fiema’u Vivili Ange, ngaahi tokoni fou ‘i he Ngaahi Vahenga Fili kotoa ki he ‘otu Tonga ni.”

Oku ‘oatu ai ‘a e kole ki he Kakai ‘o e Fonua ke nau tokoni mo fakahoko ha ngaahi founga ‘e ala holoki ai ‘a e ta’au ‘o e hikihiki ‘a e totongi lolo mo e ‘uhila, ke fakapotopoto’i mo fakahaofi ‘a e ma’u’anga ivi kae ‘oleva kuo foki hifo ki he tu’unga angamaheni.

-NGATA’ANGA-