Fakahā ‘e he Pule’anga ‘a ‘enau faka’apa’apa ki he tu’utu’uni ‘a e Fakamaau’anga Tangi ‘i he taimi tatau ‘oku kei hokohoko atu pe ‘a e ngāue

12 ‘Aokosi 2022

Nuku’alofa – Na’e tali ‘e he ‘Eiki Palēmia, Honourable Hu’akavameiliku, ‘i he ‘aho ni ‘a e tu’utu’uni ‘a e Fakamaau’anga Tangi hili hono ma’u mai ‘a e ola ‘o e ngaahi hopo tangi ‘a e kau ‘Eiki Minisitā ‘o e Kapineti ‘e toko tolu ni, ka kuo fakahifo kinautolu mei Fale Alea.

Ko e ‘Eiki Tokoni Palēmia, Hon. Poasi Tei, Memipa ‘o Tongatapu 6 pea mo e ‘Eiki Minisita ‘o e MEIDECC; ‘Eiki Minisitā ‘o e Potungāue Pa’anga Hon. Tatafu Moeaki, Memipa ‘o Tongatapu 4 pea mo e ‘Eiki Minisitā ‘o e Potungāue Fakalotofonua Hon. Sangster Saulala, Memipa ‘o Tongatapu 7 na’a nau tangi ‘i hono fakamo’ua’i kinautolu ki he totongi ke fakaloto’i ‘i he ngaahi mahina kimu’a pea fakahoko e ngaahi kemipeini ki he fili lahi ‘i Novema 2021.

Na’e ‘ikai ke tali ‘e he Fakamaau’anga Tangi ‘enau tangi pea ko e tu’unga ‘o ‘enau fili ‘oku fakata’e’aonga’i.

Na’e taki taha tangi ‘a e kau ‘Eiki Minisitā ‘o e Kapineti ‘e toko tolu ni ‘a e fekau ‘a e Fakamaau’anga Lahi fekau’aki mo e kole tu’unga ‘i he fili, na’e ‘ohake ‘e he kau talatalaaki ‘o fakamalumalu ‘i he Lao ki he Fili Fale Alea, ko hono ‘eke’i ‘a e tu’unga ‘oku ‘i ai ‘enau fili tu’unga ‘i he’enau fakahoko ‘a e hia ko e totongi ke fakaloto’i ha taha ke fili ai ‘i he ngaahi mahina kimu’a pea fakahoko ‘a e ngaahi kemipeini ki he fili lahi ‘i Novema 2021.

Ne ola lelei ‘enau kole ke ta’ofi ‘a hono fakahifo kinautolu lolotonga ‘a hono fakahoko ‘enau ngaahi tangi.

Neongo ne ‘ikai tali ‘e he Fakamaau’anga Tangi ‘a e ngaahi faka’ilo ‘e ni’ihi fekau’aki pea mo e hia ki hono totongi ke fakaloto’i, na’e ‘i ai e ngaahi hia fekau’aki pea mo e totongi ke fakaloto’i ‘e ni’ihi na’e tali.

Na’e me’a ‘a e ‘Eiki Palēmia ko e tu’utu’uni ki he founga ngāue na’a nau muimui ki ai pea na’e ngāue’aki ‘e he kau ‘Eiki Minisitā ‘e toko tolu ni ‘a e faingamalie na’e faka’ataa kianautolu ‘e he lao.

Ko e tu’utu’uni ‘a e Fakamaau’anga Tangi kuo ‘osi fakahoko ia kianautolu pea ‘oku tau tali ia. Ko e tu’utu’uni ‘oku tau faka’apa’apa’i pea ‘oku tau faipau ki ai. ‘Oku faka’apa’apa ‘a e Pule’anga ki he tu’utu’uni ‘a e Fakamaau’anga Tangi ‘i he taimi tatau ‘oku hokohoko atu pe ‘a e ngāue. Neongo ‘oku mafatukituki ‘a e mole ‘a e kau memipa ‘o e Kapineti ‘e toko tolu ni, ‘e pau pe ke mau kumi honau fetongi pea hokoatu e ngaue ‘oku fiema’u ke fakahoko,” ko e me’a eni ‘a Hon. Hu’akavameiliku.

Na’a ne fakamalo ai ki he kau ‘Eiki Minisitā ‘o e Kapineti ‘e toko tolu ni ki he ngāue mo e tokoni kuo fakahoko ma’a é Pule’anga pea mo e kakai ‘o Tonga.

“‘Oku ou fakamalo ai kianautolu ‘o fakafofonga’i ‘a e Pule’anga pea mo e kakai ‘o Tonga mo e hounga’ia ki he ngāue kafakafa kuo nau fakahoko ki Tonga pea mo hono kakai,” Ko e me’a eni ‘a e ‘Eiki Palēmia.

Na’e fakahoko ‘a e hopo makehe ni ‘i he Fakamaau’anga Tangi, ‘i he mahina kuo’osi, pea na’e tukuange mai ‘a e ola ‘o e hopo ‘aneafi (‘Aokosi 9, 2022) ‘i Nuku’alofa ni, ‘e he kau Fakamaau Lahi Justice White, Justice Estcourt pea mo Justice de Jersey.