Fakapapau’i ‘o e fetu’utaki fakatipilometika ‘o Tonga mo e Lepupilika ‘o e ‘Otu Motu Masolo

26 Sepitema 2022

Na’e fakamo’oni ‘a e ‘Eiki Palēmia ‘o Tonga, Hon. Hu’akavameiliku mo H.E David Kabua, ko e Palesiteni ‘o e ‘Otu Motu Masolo, ki he Aleapau felotoi ke fengaue’aki fakatipilometika ‘a e ongo fonua ni, ‘i ha fakataha makehe lolotonga ‘a e Fakataha hono 77 ‘a e Ngaahi Pule’anga Fakatahataha (UNGA), ‘i Sepitema 20.2022, ‘i Niu’ioake.

Na’e me’a he ouau fakamo’oni ko eni mo e ‘Eiki Minisita ki Muli mo e Takimamata, Hon Fekitamoeloa Katoa ‘Utoikamanu, ‘Amipasitoa ‘o Tonga ki he UN, H.E. Va’inga Tonē pehe ki he ni’ihi na’e muimuifolau ki he fakataha ‘a e UNGA.

‘Oku fakahaa’i mai ‘i he ouau na’e fakahoko ‘a e femahino’aki pehe ki he feveitokai’aki he ongo fonua ni ki ha fengaue’aki fakataha ‘i he kaha’u. ‘Oku kau heni ‘a e toe malohiange ‘o e va fengaue’aki mo ngaue fakataha ‘i he ngaahi kautaha fakafeitu’u, kau ai ‘a e Pacific Islands Forum, Komiuniti ‘a e Pasifiki (SPC) pehe ki he kotoa ‘o e ngaahi Va’a ‘o e Kosilio Fakafeitu’u ‘a e Ngaahi Kautaha ‘a e Pasifiki (CROP). ‘Oku ‘ikai ngata ai ka ‘oku kau ki ai ‘a e Va’a ‘o e UN ki he Tukui Fonua kei Langalanga Hake Iiki ‘i he Pasifiki (PSIDS), Kulupu Pacific Island Forum Group (PIF), Alliance of Small Island Developing States (AOSIS), mo e Kulupu ‘a ‘Esia mo e Pasifiki (APG), mo e Forum of Small States (FOSS).

Koe’uhi ko e ngaahi nunu’a ha mai ‘o e feliuliuaki ‘a e ‘ea mo ‘ene tu’ulaveangofua ki he tukuifonua Pasifiki, ‘oku fiefia ‘a Tonga ke fengaue’aki mo e ‘Otu Motu Masolo ke fai ha tokangaekina makehe ‘oe fiema’u vivili ko eni mo hono mahu’inga ke fakatokanga’i mei he tukuifonua memipa lalahi ‘o e Pule’anga Fakatahataha.

‘Oku mahu’inga ‘a e memipa ‘a Tonga mo e ‘Otu Motu Masolo ‘i he Konivesio ‘a e Pule’anga Fakatahataha ki he Feliuliuaki ‘o e ‘Ea (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) mo e Kautaha Fakavaha’apule’anga ki he Malini (IMO), he ‘oku mahu’inga ia ki he’ena fengaue’aki fakatipilometika kuo fakapapau’i.