Fakataha ‘a e ‘Eiki Palēmia, Hon. Hu’akavameiliku mo H.E. Palesiteni Egils Levits ‘o e Lepupilika ‘o Latvia

26 Sepitema 2022

Na’e fakahā ‘e he ‘Eiki Palēmia, Hon. Hu’akavameiliku mo H.E Palesiteni Eglis Levtis ‘o e Lepupilika ‘o Latvia ‘a ‘ena hounga’ia ‘i he fakahoko e vā fengāue’aki fakatipilometika ‘o e ongo fonua ni ‘i ‘Okatopa 28, 2020.

Na’e mahino he fakataha ‘a e ongo taki ni ‘a e fengaue’aki lelei he ngaahi ‘elia kehekehe ‘o e fakalakalaka tu’uloa ke hoko ko e takiama ki he tu’unga faka’ikonomika ‘o e ongo fonua ni. Ko e fakataha nina’e fakahoko he ‘aho 20 ‘o Sepitema, 2020.

Na’e fakaa’u atu ‘e Hon. Hu’akavameiliku ‘a e hounga’ia mei he Pule’anga Tonga ki he Lepupilika ‘o Latvia, ki he tokoni kafakafa fe’unga mo e Euro ‘e 50,000 ki he Kautaha Kolosi Kula ‘a Tonga ke tokoni ki he ngaahi ngaue tokoni fakavavevave ki he fakaakeake mei he mapuna ‘a e mo’ungaafi Hunga-Tonga Hunga-Ha’apai.

Na’e me’a ai ‘a e ‘Eiki Palēmia Hon. Hu’akavameiliku ‘o fakahā ‘a e faingamalie ke ngaue’aki ‘a e kau mataotao ‘o Latvia ‘i he tafaa’aki ngoue mo e vao’akau, malu’i mo fakatolonga ‘o e ’atakai, ngaahi ngaue fakatekinolosia ‘a e Pule’anga, mo e ngaahi fiema’u vivili ki he ngaahi ‘elia fakalakalaka tu’uloa ‘a Tonga. Na’a ne fakamamafa’i ‘a e mahu’inga ke fevahevahe’aki ‘etau ngaahi fiema’u ki he ngaahi hoa’ingaue ‘i he Pule’anga Fakatahataha mo e ngaahi fakataha’anga fakavaha’apule’anga.