" "

Lotu mo e ‘Aukai Fakafonua ‘o e mahina ko ‘Okatopa

2 Novema 2022

Na’e fakahoko ‘a e ouau Lotu mo e ‘Aukai Fakafonua ‘o e mahina ko ‘Okatopa ‘i he Falaite 28 mo e Tokonaki 29 ‘o ‘Okatopa 2022.

Ko e polokalama ni na’e fakalele ‘e he Siasi Tokaikolo ‘ia Kalaisi ‘i Lavengamali pe pea me’a ai ‘a e ‘Eiki Palemia, Hon Hu’akavameiliku pehe ki he ni’ihi ‘o e kau Minisita ‘o e Kapineti mo e kautaki lotu ‘o e fonua.

text formatting