" "

“To’o e fiema’u fakamo’oni kaati huhumalu’i hili hono kaniseli ‘o e Ngaahi Tu’utu’uni ki hono fakaava ‘o e kau’āfonua ‘o Tongá”

31 March 2023

Kuo to’o ‘e he Pule’angá ‘a e fiema’u ke fakahā ‘o ha fakamo’oni ki he huhumalu’i Koviti 19 ki he kau folau muli kotoa mai ki Tonga ni.

Ko e to’o eni hili ‘a e tu’utu’uni ki ai ‘a e Kapineti he pongipongi ‘o e ‘aho ni, ke kaniseli ‘a e Ngaahi Tu’utu’uni ki hono fakaava ‘o e kau’āfonua. Ko e Ngaahi Tu’utu’uni ki hono Fakaava ‘o e kau’afonua na’e vakai’i fakamuimuitaha pē ‘i Sepitema 27, 2022.

Na’e poupou’i ‘e he Kautaha Mo’ui ‘a Mamani(WHO) ‘a e fakakaukau ko eni.

Kuo holo ‘a e tokolahi ‘o kinautolu ‘oku nau fokoutua he Koviti 19 tatau pe ‘a Tonga ni mo e tukuifonua Pasifiki, ‘i he mahina ‘e ono kuo tau situ’a mei ai, ‘o hoko ai ki hono tali ‘e he Komiti Fale’i Fakatekinikale ‘a e Potungaue Mo’ui ke to’o ‘a e fiema’u ko eni.

‘E ngaue ‘a e Potungaue Mo’ui mo e Va’a ‘Imikuleisoni ‘a e Potungaue ki Muli ke fakatahataha’i ‘a e ngaahi fiema’u ki ha taha folau mai ki he kaati pe ‘e taha ke ngaue’aki ‘e he kau pasese tu’uta mai ki Tonga ni.

text formatting