Faka’ilonga’i ‘o e fuofua tohi fakahinohino fakafonua ‘a Tonga ki he mo’uilelei

13 ‘Epeleli 2023

Nuku’alofa- Na’e faka’ilonga’i ‘e he ‘Eiki Palemia, Hon. Hu’akavameiliku ‘a e fuofua tohi fakahinohino fakafonua ‘a Tonga kuo fa’u ki he mo’uilelei, ‘i he ‘aho ni, Tu’apulelulu, 23 ‘o ‘Epeleli 2023, ‘i he Senita Fakataha’anga Fa’onelua.

Ko e faka’ata atu eni ‘o e tohi ni ke kamata hono ngaue’i mo tokoni ki he langa hake ‘o e tu’unga mo’uilelei ‘a e kakai ‘o e fonua.

“Ko e tu’unga mo’uilelei ‘a e kakai ‘o e fonua, ‘o hange ko ia na’e fakamatala ki ai ‘a e ‘Ofisa Pule Ngaue ‘o e Potungaue Mo’ui, fakataha mo e ngaahi fakamo’oni ‘o e fekau’aki ‘a e founga ‘etau ma’ume’atokoni mo e faingata’a ‘oku ne fakatupu ‘a e ngaahi fokoutua ‘ikai pipihi (NCDs) ‘i Tonga ni, ‘oku ne ‘omai ‘a e fakamo’oni ke tau poupoua ‘a e fiema’u ke ‘i ai ha fakahinohino lelei ki he founga e ma’u me’atokoni ke tau muimui ki ai,” ko ‘ene me’a ia ki he kau fakaafe na’a nau ‘i he polokalama he ‘aho ni.

Na’a ne fakamalo’ia’i ‘a e Potungaue Mo’ui mo e Potungaue Ngoue, Me’atokoni mo e Vao’akau, mo kinautolu kotoa na’a nau ngaue ki hono paotoloaki e ngaue ni ke lava.

Na’e me’a ‘a e ‘Eiki Palemia ‘o fakamalo’ia’i ‘a e ngaahi tokoni fakapa’anga mo fakatekinikale ‘a e Kautaha Me’atokoni mo e Ngoue(FAO) ke lava ai ‘a e ngaue mahu’inga ko eni.

Na’e me’a he polokalama ni mo e kau Minisita ‘o e Kapineti, kau fakafofonga muli ‘i Tonga ni mo kinautolu ‘oku fengaue’aki vaofi ki hono tokangaekina ‘o e mo’uilelei mo e ngoue.