" "

Lotu ‘Aukai Fakafonua mo e Siasi Mo’ui Fo’ou ‘Ia Kalaisi

31 Siulai 2023

#polokalama Lotu mo e ‘Aukai Fakafonua mo e Siasi Mo’ui Fo’ou ‘ia Kalaisi ki he mahina ko Siulai. #Tokonaki 29 mo e Sapate 30 ‘o Siulai, 2023 ‘i he Falelotu ‘o e Feohi’anga ‘i Ha’ateiho.

text formatting