" "

“Fakanofo Minisitā Mo’ui”

1 Fepueli 2024

Kuo finangalo ‘a ‘Ene ‘Afio Kingi Tupou VI ke fakanofo ‘a Toketa Siale ‘Akau’ola ‘o Pahu, Kanokupolu mo Kolomotu’a, ko e ‘Eiki Minisitā Mo’ui fo’ou, ki he Potungaue Mo’ui ‘o e Pule’anga Tonga. Ko e fakanofo eni hili ha fokotu’u atu mei he ‘Eiki Palēmia, Hon. Hu’akavameiliku, ‘o fakatatau ki he Kupu 51(2) ‘o e Konisitutone, ‘o Tonga. Na’e kamata lau ‘a e fakanofo Minisita ko eni mei he ‘aho 27 Sanuali, 2024.

‘Oku hoko ‘a Hon. Toketa Siale ‘Akau’ola ki he lakanga Minisita Mo’ui, ke ne fetongi ‘a Toketa Saia Ma’u Piukala hili ‘a ‘ene fakafisi mei he Minisita Mo’ui ke hoko atu ki hono lakanga fo’ou ko e Talekita Fakafeitu’u ‘o e Pasifiki ki he Kautaha Mo’ui ‘a Mamani, ‘i Manila, Filipaini.

‘Oku ‘ikai fo’ou ‘a Hon. Toketa Siale ‘Akau’ola ki he Potungaue Mo’ui mo e Pule’anga Tonga. Na’a ne fakahoko fatongia he ta’u ‘e 37 ‘i he Pule’anga ma’a e Potungaue Mo’ui. Na’e kamata ngaue fakapule’anga ‘i he 1986 ‘i hono lakanga ko e ‘Ofisa Fakafaito’o (Medical Officer) hili ia ‘a ‘ene lava’i lelei ‘ene ako ki hono mata’itohi fakafaito’o mo e tafa (Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery) mei he ‘Univesiti ‘o Papua Niukini. Na’e hikihiki hake ai he ngaahi lakanga ma’olungaange ‘a e Potungaue, kau ai ‘a e ‘Ofisa Fakafaito’o Makehe (Medical Officer Special Grade), ‘Ofisa Fakafaito’o Ma’olunga (Senior Medical Officer), pea mo e Toketa Pule (Medical Superintendent). Na’a ne fakakakato foki mo ‘ene ako ‘i he Clinical Pathology. ‘I he 2009 na’e fokotu’u ia ki he lakanga ko e ‘Ofisa Pule Ngaue (CEO) ‘o e Potungaue Mo’ui ‘e he Komisoni ki he Kau Ngaue Fakapule’anga, pea na’a ne fakahoko fatongia ‘i he lakanga ni he ta’u ‘e 14 ‘o a’u ki he’ene malolo penisoni mei he ngaue fakapule’anga ‘i Me, 2023.

Oku talitali lelei ‘e he Pule’anga Tonga ‘a Hon Toketa ‘Akau’ola ki hono lakanga fo’ou ‘i he Kapineti.

-NGATA’ANGA-

text formatting