" "

FANONGONONGO #7 MO’UNGAAFI KO TOFUA

7 Me 2024

Ko e Fanongonongo Fika 7 fekau’aki mo e Mo’ungaafi Tofua, ‘a ia na’e tuku atu ‘i he taimi 6:30 ‘o e pongipongi ni.

‘I he houa ‘e 24 kuo hili, na’e lekooti ‘e he ngaahi ‘ata satelaite ha mapuna mao ‘e 6, fakahoa ki he mapuna mao e 13 mei he lipooti ki mu’a. Ko e mao fakamuimui taha ‘i he taimi 03:06 pongipongi ‘o e ‘aho ni 4, Me 2024 (Fakatata 1).

Ko e ngaahi mapuna mao ni ‘oku ne fakahaa’i mai ‘a e kei hokohoko atu ‘a e ngangaue ‘a e pela vela ‘i Tofua. Ko e tu’unga lolotonga ‘o e fetokehekehe’aki ‘o e tu’unga mafana ‘o e Mo’ungaafi ni ‘oku faka’au ke holo mamalie pe ‘i he houa ‘e 24 kuo’osi, ‘o fakahoa ki he ‘aho 26-27 ‘o ‘Epeleli, 2024. ‘Oku kei hokohoko atu pe ‘a hono siofia ‘a e ngaahi ngangaue ‘a e mo’ungaafi Tofua ki ha ngaahi liliu ‘e ‘asi fo’ou mo lahi ange.

Fakatatau ki he ngaahi ‘imisi satelaite fakamuimui taha, ‘oku ‘ikai ha efu e tukuange mai mei he mo’ungaafi Tofua.

Ko e Mape ‘o e sone fakataputapui ‘i he Fakatata 2 ‘oku ne fakahaa’i ai ‘a e ngatangata’anga ‘o e sone tapu ki he mo’ungaafi Tofua. ‘Oku fakataumu’a eni ki hono malu’i e kainga, pea ‘oku fokotu’u atu ai ki he kakai ‘o e fonua ke nau talangofua ki he ngaahi fakangatangata ko ia.

‘Oku ‘ikai ha tu’unga fakatamaki ki he kainga nofo ‘i Vava’u mo Ha’apai.

‘Oku ‘oatu heni ‘a e fakatokanga ki he kau folau tahi, ke nau mama’o’aki ‘a e maile tahi ‘e 1.08 mei Tofua kae ‘oleva ke toki fanongonongo atu.

Ko Tofua ‘oku tu’u ‘i he 76.1km faka-Hihifo mei Pangai, ‘i he Latitute mo e Longitute: 19.75°S mo e 175.07°W. ‘E kei hokohoko atu pe hono siofia mo hono ‘oatu ‘o e ngaahi fanongonongo fekau’aki mo e tu’unga ‘o e Mo’ungaafi Tofua.

Fakatata 1: Mei he VOLCAT, ‘oku ha ai ‘a e mapuna mao ‘e 6 ‘i he houa 24 kuo’osi. Koe mapuna fakamuimuitaha ‘i he taimi 03:06 AM ‘ane hengihengi, 4 Me, 2024.

Fakatata 2: Mape ‘o e sone fakataputapui ‘oku ‘asi ‘a e ngatangata’anga ‘o e sone tapu ki he mo’ungaafi Tofua.

Tuku atu ‘e he Timi Vakai Mo’ungaafi Va’a Ngaue Fakasioloki Potungaue Fonua mo e Koloa Fakaenatula.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

text formatting