" "

“Polokalama Patiseti Fakaangaanga ‘a e Pule’anga, Ta’u Fakapa’anga 2025- 2027 – Ngaahi Fokotu’utu’u ngāue ke tokonia ‘a e Sekitoa ki he Mo’ui lelei”

17 Sune 2024

Nuku’alofa, Tonga – ‘I he me’a ‘a e ‘Eiki Minisita Pa’anga Tiofilusi Tiueti ‘i he kamata ‘a hono talanga’i ‘o e Patiseti ‘Estimeti Fakaangaanga ki he Ta’u Fakapa’anga 2025-2027 ʻi he Falealea ‘o Tonga, ʻi he ʻaho Pulelulu, 12 ʻo Sune 2024, na’a ne me’a ai ki he ngaahi fokotu’utu’u ngāue ki he fakalakalaka ‘a e sekitoa ki he mo’uileleí. ‘Oku fakataumu’a ‘a e ngaahi ngaué ni ke fakalelei’i ‘a e tu’unga mo’ui leleí ‘i Tonga, kau ki ai ‘a e lelei ange ‘a hono tokanga’i ‘o e mo’ui leleí. ʻOku vahe’i ʻa e $78.9 miliona ki he ngaahi ngaue, ‘oku fakamalumalu ‘i he ‘Kaveinga Ngāue Lalahi hono nima (GPA 5): Ke to e lelei ange pea mo ma’ama’a ‘a hono tokangaekina ‘o e mo’ui lelei’. ‘Oku kau heni ‘a e ngaahi fokotu’utu’u ngaue ko ‘eniˊ:

  • Fa’u ‘o e palani faka-sekitoa felāve’i mo e fokoutua ‘ikai ke pipihí, ‘o fakamalumalu pe ‘i he palani fakafonua ki hono malu’i ‘o e ngaahi fokoutua ‘ikai ke pipihí (2021-2025);
  • Langa ʻo e falemahaki foʻou ʻi Vavaʻu,
  • Ako’anga Neesi Kuini Salote ́ ke fakalahi e kau hu ako neesi
  • Fale Taialasisi ‘i he Potungāue Mo’uí – ke kamata ‘i he Senita Mo’ui Vaini;
  • Ngaahi ngāue fakalakalaka ‘oku fenāpasi mo e polokalama lolotonga ki hono tokangaekina e fokoutua ‘ikai pipihi,́ pea mo e ngaahi pole kehe pē, pea ‘e tokoni ia ki he lelei fakalukufua ‘a e tupu faka-’ekonomiká;
  • Hoko atu e kai pongipongi ‘a e fanau ako lautohi.
  • Ngaahi ngaue fakalelei, ‘o fakataumu’a ke fakahoko faka-komipiuta (e-Government) ‘a e ngaahi ngāue ‘a e potungāue ́.

‘Oku tokanga ai pe ’a e Pule’angaˊ ke poupou’i ‘a e tupulaki faka’ekonomiká mo e fakalakalaka ‘oku tu’uloá ‘o fakafou ‘i he sekitoa mo’uíleleí ke fakalelei’i ‘a e ngaahi tokoni ki he mo’ui lelei, pea ki he lelei ‘a e tangata’i fonua kotoa.

-NGATA’ANGA-

text formatting