Polokalama Televisone #8 ‘a e ‘Eiki Palemia – Hon. Dr. Pohiva Tu’i’onetoa

Ko e Polokalama Televisone ‘a e ‘Eiki Palemia, Hon. Dr. Pohiva Tu’i’onetoa pea mo e Faiongoongo ‘a e Letio 87.5FM, Mrs. Katalina Tohi.

‘Aho 31 ‘o Novema, 2019