" "

Polokalama Vete ‘o e ‘Aukai Fakafonua mo e Polotu Hiva Fakafeta’i ‘o e mahina ko ‘Epeleli, 2021

12 ‘Epeleli 2021

Na’e me’a ‘a e ‘Eiki Palemia ‘i he Polokalama Vete ‘o e ‘Aukai Fakafonua ‘o e mahina ko ‘Epeleli ‘i he Siasi Tonga Tau’ataina ‘i he Holo Falemasiva, Kolisi Tailulu ‘i he ‘aho Sapate 11 ‘o ‘Epeleli, 2021.

Hili ‘a e Ouau ‘o e Vete ‘Aukai  na’e fakahoko aipe ‘e he Tangata’eiki Palemia ‘a e fakaafe ki he Tonga kotoa  ke nau toe me’a mai ‘i he houa efiafi taimi 7 po’uli ‘e fakahoko ai ‘a e ngaahi hiva fakafeta’i mo fakamalo ‘a e ongo Siasi ‘o Tonga mo e Siasi Tonga Tau’ataina ko e hounga’ia ‘i he lava kakato ‘a e ta’u ‘e 1 ‘o hono fakahoko ‘a e Polokalama Fakama’u mo e Vete ‘o e ‘Aukai Fakafonua ‘a Tonga.


Kau Hiva Siasi Tonga Tau’ataina ‘o Haveluloto.

Kau hiva Siasi ‘o Tonga, Halaleva.
 

Kau Hiva Siasi Tonga Tau’ataina ‘o Kolofo’ou

Kau Hiva Siasi ‘o Tonga ‘o Hofoa

Kau Hiva Siasi Tonga Tau’ataina ‘o Kolofo’ou

Siasi ‘o Tonga ‘o Haveluloto
Kau Hiva Siasi Tonga ‘o Kolomotu’a

text formatting