" "

Hokohoko atu hono puke ‘e he Kau Polisi ́ ‘a kinautolu felave’i mo e faito’o ta’efakalao ́

Fakamatala tukuatu mei he Tokoni Komisiona Le’ole’o Halatoa Taufa, Va’a Ngāue ki he Hia ́ mo e Fakatotolo ́, Polisi Tonga

3 Me 2022

‘I he ongo uike kuo maliu atu ́ na’e kei hokohoko atu ai pē ‘a e ngāue ‘a e Va’a Ngāue ki he Faito’o Ta’efakalao ‘a e Potungāue Polisi ́ ki hono puke ‘a kinautolu kuo nau maumau’i ‘a e Lao ́ tupu mei he’enau fakahoko e ngaahi hia felave’i mo e faito’o ta’efakalao ́.

Na’e ngāue atu ‘a e kau Polisi ́ ki ha ‘api nofo’anga ‘i Hala’ovave ‘i he ‘aho Tu’apulelulu, 28 ‘o ‘Epeleli ‘o puke mei ai ha kau tangata ‘e toko 3, ta’u 36 mei Vaini, ta’u 20 mei Te’ekiu pea mo e talavou ta’u 17 mei Halaleva. Na’e puke fakataha ‘a e kau tangata ́ ni mo ha peketi ‘aisi (methamphetamine) ‘e 12 kalami ‘e 2.12, peketi maliuana ‘e 5 kalami ‘e 1.52, pa’anga lahi hake ‘i he pa’anga ‘e $300 pehē ki ha ngaahi naunau faito’o ta’efakalao.

Na’e hā e kau faka’iloa ́ ni ‘i he Fakamaau’anga Polisi ́ ‘i he ‘aho Tu’apulelulu 28 ‘o ‘Epeleli pea tu’utu’uni ‘a Fakamaau Salesi Mafi ke tauhi kinautolu ‘i he malumalu ‘o e kau Polisi ́ ki he ‘aho 9 ‘o Mee ́.

Kae kimu’a ai ́, ‘i he ‘aho Falaite 22 ‘o ‘Epeleli ́ na’e puke ai ‘e he kau Polisi ‘i Vava’u ́ ha tangata ta’u 27 mei Ha’alaufuli ‘i hono ma’u ia mo ha faito’o ta’efakalao ko e kōkeini (cocaine). Ko e peketi eni ‘e 2 kalami ‘e 28.69 na’e ma’u ia ‘i ha loto fo’i maama ‘uhila na’e takai’aki ha tupenu hinehina.

‘I he Pulelulu leva, ‘aho 20 ‘o ‘Epeleli ́ na’e toe puke ai ‘e he kau Polisi ́ ha tangata ta’u 47 mei hono ‘api nofo’anga ́ ‘i Vaini mo ha peketi ‘aisi (methamphetamine) ‘e 3, pa’anga lahi hake ‘i he pa’anga ‘e $2,500 fakataha mo e naunau faito’o ta’efakalao. ‘I he feinga ‘a e matāpule ́ ni ke fakapuliki ‘a e ngaahi fakamo’oni faito’o ta’efakalao ́ mei he kau Polisi ́ na’a ́ ne fa’apuku ‘a e peketi ‘aisi ‘e 3 ko eni ́ pea ́ ne toki pu’aki ki ha hina inu vaeua Sprite kimu’a pea toki puke ‘e he kau Polisi ́.

Ko ia ‘oku tapou atu ai ‘a e Tokoni Komisiona Polisi Le’ole’o ́ Halatoa Taufa ki he kakai ‘o e fonua ́ ‘o fakamanatu, “Ko ha taha ‘oku ́ ne faka’auha, pē feinga, pē tokoni ke faka’auha ha faito’o ta’efakalao pē ha me’a ‘e malava ke faka’aonga’i ko e fakamo’oni ‘i ha keisi faito’o ta’efakalao ‘e malava ke ne mo’ua ‘i he Lao ́ ‘i ha’ane halaia ke ngāue popula ‘o ‘ikai laka hake ‘i he ta’u ‘e 15.”

Ki ha taha ‘oku ‘i ai ha’ane ‘ilo ki ha ngaahi fakamatala fekau’aki mo e faito’o ta’efakalao ́ ke ne fetu‘utaki ki he fika telefoni 740-1660 pe 922 ‘i he vave taha ́.

NGATAANGA

Ki ha fiema‘u fakaemītia, fetu‘utaki mai ki he ‘Ofisi Mītia & Fetu‘utaki ́ ‘i he telefoni 740-1609.

text formatting