ONGOONGO TUKUATU

17 Sune 2021

“Poaki Malōlō mei he Ngāué ‘a e ‘Eiki Minisitā ‘o e Potungāue ki he Ngaahi Ngāue Lalahi ‘a e Pule’angá mo e Takimamatá kae Aofangatuku ‘a e Ngāue ‘a e Fakamaau’anga.

Kuo tali ‘e he ‘Eiki Palēmiá, Hon. Rev. Dr. Pohiva Tu’i’onetoa ‘i he ‘ahó ni ‘a e poaki malōlō mei he ngāué ‘a e ‘Eiki Minisitä ‘o e Potungāue ki he Ngaahi Ngāue Lalahi ‘a e Pule’angá mo e Takimamatá, Hon. ‘Akosita Lavulavu, kae ‘oleva ke mahino mo aofangatuku ‘a e tu’utu’uni ‘a e Fakamaau’anga Tangí ki he hopo ‘a e ‘Eiki Minisitá.

 -NGATA’ANGA-