" "

FANONGONONGO FAKAPULE’ANGA

8 Novema 2022

Fanongonongo: ‘Aho mālōlō Kilisimasi 2022/2023 ma’a e Ngāue FakaPule’anga.”

‘Oku fanongonongo atu heni mei he ‘Ofisi ‘o e Palēmia ke mea’i ‘e he kakai kotoa pē ‘o e fonuá ‘a e vaha’a taimi ‘o e ngaahi ‘Aho malolo Kilisimasi ma’ae ngāue Faka-Pule’anga ki he 2022/2023, hili hono tali ‘e he Kapineti ‘i he 28 ‘o ‘Okatopa 2022.

Ko e taimi mālōlō Kilisimasi ‘a e Pule’anga ki he 2022/2023 ‘e kamata ia ‘i he taimi 8:30 pongipongi ‘o e ‘aho Tu’apulelulu 22 ‘o Tῑsema 2022 ‘o ngata ki he 4:30 efiafi ‘o e ‘aho Tusite, tolu (3) ‘o Sanuali 2023.

‘E kamata ngāue ‘a e Pule’anga ki he Ta’u Fo’ou 2023 ‘i he taimi 8:30pongipongi ‘o e ‘aho Pulelulu ‘aho 4 ‘o Sanuali 2023.

Kataki kae fakatokanga’i ange, lolotonga ‘a e ngaahi ‘aho malolo Kilisimasi ni, ‘e kei hokohoko atu pe ‘a e fakahoko fatongia ‘a e ngaahi Potungaue tefito ‘a e Pule’anga ki he Hou’eiki mo e kakai ‘o e fonua, hangē ko e Potungaue Mo’ui, Potungaue Polisi, pea pehe ki he Va’a Kasitomu, pea te nau toki fanongongo atu pe ‘a ‘enau ngaahi taimi ngaue, ‘i he ngaahi uike ka hoko mai.

‘I he hili ‘a e ngaahi ‘aho mālōlō Kilisimasi ‘e hoko atu ai mo e Uikelotu angamaheni ‘o e ta’u fo’ou, pea ‘e tāpuni ai pē ‘a e ngāue faka-Pule’anga ‘i he taimi 4:00 efiafi ‘o e ‘aho kotoa.

Faka’apa’apa atu,
Mei he
Sekelitali Pule Le’ole’o mo e Sekelitali Le’ole’o ki he Kapineti

text formatting