“Fakama’ala’ala e ongoongo fekau’aki mo e tanuhala mo e Lulutai”

23 Siulai 2020

‘Oku fie fakamahino ‘e he ‘Ofisi ‘o e Palēmia, ke ‘ilo’i ‘e he kakai ‘o e fonuá, ko e ongoongo fekau’aki mo e pehe ‘oku talēkita ‘a ‘Etuate Lavulavu he Kautaha Vakapuna Lulutai, ‘oku ‘ikai mo’oni ia.

‘Oku ‘ikai ke memipa ‘a ‘Etuate Lavulavu ‘i he Poate Pule ‘a e Kautaha Lulutai. Pea ‘oku ‘ikai ha’ane felave’i ‘e taha mo e fale’i ki he ngaue ‘a e ‘Ofisi ‘o e Palēmia, ‘a ia ‘oku fakahoko pe ia ‘e he Sekelitali Pule mo e Sekelitali ki he Kapineti.

‘Oku lave’i ‘e he ‘Ofisi Palēmia ‘a kinautolu ‘a e ni’ihi ‘oku nau ngaue ki hono tukuhifo mo fakahoko e ngaahi tukuaki’i loi mo ta’emo’oni ‘o e Pule’anga, he ngaahi kulupu mitia fakasosiale, koe’uhi ko e ngaahi fehulunaki fakafo’ituitui, ka ‘oku ‘ikai ha kaunga ‘a e Pule’anga ki ai.

Ko e tanuhala ‘oku fai ‘a e ngaue ki ai ki he ngaahi tu’utu’uni ngaue ‘oku fakahoko ‘o fengaue’aki ki ai mo e Pangike Fakalakalaka ‘o Tonga, he ko kinautolu te nau ‘a’ahi mo femahino’aki mo e tu’utu’uni ngaue ki he tanuhala ‘o nau fengaue’aki ai mo e Potungaue ki he Ngaahi Ngaue lalahi (MOI).

-NGATA’ANGA-