“Fakahoko ‘e Hon. Hu’akavameiliku ha talatalanoa pea mo e Green Climate Fund ki ha faingamalie tokoni fakapa’anga”

24 Sune 2022

Kigali, Rwanda – Na’e fakahoko ‘e he ‘Eiki Palēmia, Honourable Hu’akavameiliku, ‘i he ‘aho ni ha talatalanoa pea mo e Talekita Pule ‘o e Green Climate Fund (GCF), Mr. Yannick Glemarec, ‘i he hotele des Mille Collines, ‘i Kigali.

‘Oku lolotonga me’a ‘a Hon. Hu’akavameiliku ‘i Rwanda ‘i he Fakataha ‘a e Kau Taki ‘a e Ngaahi Fonua ‘o e Kominiueli (CHOGM2022) pea na’a ne ngaue’aki ‘a e faingamalie ke ma’u e ngaahi fakamatala fakamuimui ki he GCF mo ha fale’i ki ha faingamalie tokoni fakapa’anga.

Na’e vahevahe ai ‘e Hon. Hu’akavameiliku ‘a e anga ‘a e fononga mai ’a Tonga ‘i he mahina ‘e 5 kuo’osi talu mei he puna ‘a e mo’ungaafi Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai mo e peaukula na’e hake ki he fonua pea mo e ngaahi fakafe’atungia ‘o e KOVITI-19.

Na’e fakahā ‘e Mr. Glemarec ‘oku ngaue ‘a e GCF ki he kole ‘a Tonga ki he poate ‘o fekau’aki mo hono fakaakeake ‘o e ‘elia ‘i matatahi ‘i he konga kimu’a ‘o e ta’u 2023. ‘E ‘i ai e ngaahi tokoni tefito te ne hanga ‘o fakaivia e ngaahi ngaue ke ne tokoni’i mo fakasi’isi’i ‘a e ngaahi uesia ‘o e feliuliuaki ‘a e ‘ea kae fakatefito ‘i he ngaahi poloseki ola ma’olunga.

Ne fokotu’u ‘a e GCF ‘e he ngaahi pule’anga ‘e 194 ke fakasi’isi’i mo ta’ota’ofi ‘a e ngaahi kasa kona ‘oku tukuatu ‘i he ‘ea ‘i he ngaahi fonua langalanga hake, pea mo tokonia e ngaahi sosaieti ‘oku tu’ulavea ngofua ki he ngaahi uesia ‘oku ‘ikai malava ‘o ta’ofi fekau’aki mo e feliuliuaki ‘a e ‘ea.

‘I he’ene me’a fakamalo kia Mr. Glemarec, na’e fakahā ai ‘e he ‘Eiki Palēmia ‘oku ‘i ai ‘ene ‘amanaki lelei ‘e ngaue vaofi ‘a e GCF pea mo e Pule’anga ‘o Tonga ‘i hono langa hake ‘a Tonga ke hoko ko ha fonua ‘oku ne lava ‘o matu’uaki ‘a e ngaahi feliuliuaki ‘a e ‘ea.

Ko e GCF na’e fokotu’u faka’ofisiale lolotonga ‘a e konifelenisi ‘a e ngaahi Pule’anga Fakatahataha ‘i Cancun, ko e sino’i pa’anga ia ‘i loto ‘i he Konivesio Ngāue ‘a e Ngaahi Puleʻanga Fakatahataha Fekauʻaki mo e Feliuliuaki ‘a e ‘Ea.

-NGATA’ANGA-