" "

Fakafuakava’i ‘a e Fakamaau Le’ole’o ‘a e Fakamaau’anga Lahi ‘o Tonga

4 Sepitema 2023

Nuku’alofa- Na’e fakafuakava’i ‘a ‘Elisapeti Makoni Langi ‘i Kapineti ko e Fakamaau Le’ole’o ‘i he Fakamaau’anga Lahi ‘o Tonga ‘i he Falaite, 1 ‘o Sepitema, 2023.

Ko hono fokotu’u eni ki hono lakanga ‘o kamata lau eni mei he ‘aho 1 ‘o Sepitema ki he 31 ‘o Tisema, 2023.

text formatting