" "

Ongoongo Tukuatu

6 Fepueli 2024

1.‘I he ‘aho 2 ‘o Fepueli 2024, na‘e ma‘u mai ai ‘e he Sekelitali Pule mo e Sekelitali ki he Kapineti ha tohi mei he ‘Eiki Tauhi Sila ‘o fakaha mai ha tu‘utu‘uni mei he ‘Ene ‘Afio ‘i he Fakataha Tokoni ki hono fakata‘e‘aonga‘i ‘o ‘Ene fakanofo ‘o Hon. Hu‘akavameiliku ko e Minisita ki he Kau Tau ‘a ‘Ene ‘Afio; mo Hon. Fekitamoeloa Katoa ‘Utoikamanu ko e Minisita ki Muli pea mo e Minisita ki he Takimamata.

2.Na’e kumi fale‘i ‘a e Kapineti mei he ‘Ateni Seniale, ‘o kau ki he tu‘unga fakalao ‘o e tu‘utu‘uni. Na‘e fakahoko mai ‘a e fale‘i ki he Kapineti ‘o pehe ‘oku fepaki ‘a e tu‘utu‘uni ko ia mo e kupu 51(3)(a) ‘o e Konisitutone ‘o Tonga. ‘Ikai ke ngata ai, ko e fale‘i fakalao lolotonga ko eni na‘e hōhoatatau pē ia pea mo e ngaahi fale‘i kimu‘a ‘i he kaveinga tatau, ‘a ia kuo ‘oatu mei he ‘Ofisi ‘o e ‘Ateni Seniale ki he ‘Ofisi Palasi.

3.Na’e felotoi fakakatoa ‘a e Kapineti ‘aneafi, ke ‘ave ‘a e tohi ko e tohi tali ‘o e tohi na’e ma’ú, mo e fale‘i fakalao ko ‘eni ki he Sekelitali ‘Ene ‘Afio. ‘I he’ene pehe, kuo toe fakapapau‘i mai pē ‘e he Palemia, Hon. Hu’akavameiliku, ‘a ia ‘oku ne lolotonga ‘i tu‘apule‘anga, ‘a ‘ene falala ki he Minisita ki Muli mo e Takimamata, Hon. Fekitamoeloa Katoa ‘Utoikamanu.

4.’I hoku lakanga ko e Palemia Le‘ole‘o, ‘e hokohoko atu pē ‘a e ngaue fakataha pea mo e Minisita ki Muli ke talitali mo fakahoko ‘a e ngaahi fakataha ‘i he vaha’a ‘o e Pule’anga Tonga mo Nu’u Sila, ‘a ia ‘oku taki mai ai ‘a e Tokoni Palemia ‘o Nu’u Sila, Rt Hon. Winston Peters pea mo e Minisita Mo‘ui mo e Kakai Pasifiki, Hon Dr. Shane Reti, Nu’u Sila, ‘a ia te na tu‘uta mai ki Tonga ni ‘i he efiafi ni.

5.Kapau ‘oku toe ‘i ai ha‘o fehu‘i ‘o fekau‘aki mo e tu‘utu‘uni Fakataha Tokoni ko ‘eni, fetu‘utaki ki he ‘Ofisi Palasi pea kapau ‘oku toe ‘i ai ha’o fehu‘i ‘o fekau‘aki mo e ngaue ‘a e Pule‘anga, fetu‘utaki ki he Sekelitali Pule mo e Sekelitali ki he Kapineti.

-NGATA’ANGA-

text formatting